Return to Article Details การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต (Feedbacks giving that affect the performance of employees in the production line.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล