การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต (Feedbacks giving that affect the performance of employees in the production line.)

Main Article Content

ชลิดา ชาญวิจิตร (Chalida Chanwichit)
ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chantuk)

Abstract

                      บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญเริ่มจากแนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทราบผลการปฏิบัติงาน และช่วยให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับของพนักงานในกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่รวดเร็วเพื่อให้พนักงานได้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง


 


                      This article introduces the concept of feedback that affects the performance of the employees in the production line. The key issues are starting from the concept ofproviding  feedback that is effective for employees to know the performance. It helps employees to improve themselves in a positive way, especially providing feedback to employees in the production process. they need to provide quick feedback so they can motivate them. affect the performance of employees. and continuous improvement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ