Published: 2018-02-07

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ฉ-ต

การมีส่วนร่วมของยุวบรรณารักษ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม (Participation of Student Library Assistant in the Secondary Schools in Nakhon Pathom)

กฤตภาส สงสุรพันธ์ (Kittapas Songsurapun), ประภาส พาวินันท์ (Prapat Pawinun), พิมลพรรณ เรพเพอร์ ประเสริษฐวงษ์ (Pimonpan Rapper Prasertwong), ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี (Sasinan Settawatbhodi)

103-119

กลยุทธ์ทางการตลาดในการจำหน่ายอุปกรณ์ย่อยของ EAS (Marketing Strategy Sales of sub-equipment EAS)

ขนิษฐ์ รัตนาวะไล (Khanith Rattanawalai), ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (Chinnaso Visitnitikija)

183-197

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ (Professional Inventory Management)

จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์ (Jutathip leelathanapipat), ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chantuk)

226-241

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร (Good Practice In Academic Quality Administration Of Private Schools In Bangkok)

นวลจันทร์ ตั้งประภัสสร (Nuanchan Tangprapassorn), สิรินธร สินจินดาวงศ์ (Sirinthorn Sinjindawong), สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (Suphat Punpattanakul)

540-560

พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนในกลุ่มเจเนเรชันวาย (The Generation Y Consumer Behavior of Goods Purchasing via Social media)

นันทพร เขียนดวงจันทร์ (Nuntaporn Keandoungchun), ขวัญกมล ดอนขวา (Kwankamol Donkwa), สรียา วิจิตรเสถียร (Sareeya Wichitsathian)

561-577

ปัจจัยเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ของครู: มุมมองของครูผู้นำและผู้บริหารโรงเรียน (Instructional Factors of Teachers: Instructional Leaders and Principals’ Perspective)

พิทักษ์ โสตถยาคม (Pitak Sotthayakom), ดุษฎี โยเหลา (Dusadee Yoelao), สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (Siripaarn Suwanmonkha)

759-772

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามในประเทศไทย (The Development Indicators of the Quality of Islamic Education Management in Thailand)

ฟาฏินา วงศ์เลขา (Fatina Wonglaykha), กัมปนาท บริบูรณ์ (Gumpanat boriboon), อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ (Ampawan Visavateeranon), ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (Chanoknart Boonwatthanakul)

816-833

การบริหารโรงเรียนประจำประเภทนักเรียนหญิงล้วนของเอกชน (The Administration of Private Boarding School for Girls)

ภาวพันธ์ คงจำเนียร (Phawaphan Khongchamnian), สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ (Samrerng Onsampant)

834-846

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Development of Innovative Organization Model of Basic Educational Institutions.)

รัตนวดี โมรากุล (Rattanawadee Morakul), ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (Duangjai Chanasid), นภาเดช บุญเชิดชู (Napadech Booncherdchoo), อรพรรณ ตู้จินดา (Oraphan Toujinda)

910-923

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (Causal relationship of the factors affected to success of knowledge managementin the schools under the educational fund project.)

วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ (Wilaiwan Saoin), นภาเดช บุญเชิดชู (Napadech Booncherdchoo), จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (Jittirat Saengloetuthai), ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (Chaiyos Paiwithayasiritham)

1041-1055

วัตถุที่บิดเบี้ยวเส้นตรงในภาพยนตร์ (Distorted Object in Cinema)

ศาสวัต บุญศรี (Sasawat Broonsri), อรรณนพ ชินตะวัน (Annope Chintawan)

1088-1102

การศึกษาการยืดเสียงพยัญชนะซ้ำในคำภาษาอังกฤษของคนไทย (An Exploratory Study of Thai Natives’ Gemination in English Words)

สมบูรณ์ พจน์ประสาท (Somboon Pojprasat), สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท (Suthathip Thirakunkovit)

1103-1119

การใช้หนังสือหายากของผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติในประเทศไทย (The Usage of Rare Books in Thai National Libraries)

สุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน (Sukonthip Juntalun), วรรษพร อารยะพันธ์ (Watsaporn Arayaphan)

1136-1156

องค์ประกอบสมรรถนะการให้คำปรึกษาของนักแก้ไขการได้ยิน : การศึกษาเชิงคุณภาพ (The Components Of Counseling Competencies Of Audiologist: Qualitative Study)

รดา ดารา (Rada Dara), สกล วรเจริญศรี (Skol Voracharoensri), มุกดา พัฒนะอเนก (Mukda Pattana-anek), ชนิดา มิตรานันท์ (Chanida Mitranun)

1293-1305

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคเหนือ (Conservation and Development of the Thai Children’s Folk Play Wisdoms in the North)

กนกวรรณ ทองตำลึง (Kanakvan Thongtumluing), อนุกูล พลศิริ (Anukool Polsiri), เหมือนแพร รัตนศิริ (Muanpare Rattanasiri)

1320-1336

บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อหลายมิติแบบปรับตัว ตามสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Lessons for English Grammar Skill Development Based on Adaptive Hypermedia According to Mattayomsuksa 4 Students’ Learning

(Lessons for English Grammar Skill Development Based on Adaptive Hypermedia According to Mattayomsuksa 4 Students’ Learning Styles)

เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ (Kruawan Jatupornpoonsub), วิจิตตรา จันทร์ศรีบุตร (Wichittra Chansribut), ปิยรัตน์ บุณยรัตนกลิน (Piyarat Bunyarattanakalin), สุกัญญา ทิพย์รักษ์ (Sukanya Thiprak), เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ (Seksan Vilailuck)

1358-1370

เส้นทางการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูดี (Pathway of teachers development in basic education toward good teachers)

จักษณา อธิรัตน์ปัญญา (Jaksana Athiratpanya), วรรณี เนียมหอม (Wannee Niamhom), วีรฉัตร์ สุปัญโญ (Weerachat Soopanyo), สันติ ศรีสวนแตง (Santi Srisuantang)

1403-1418

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค (Leadership development for regional education’s officer)

ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง (Chanwhut Wongpeng), ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (Khwanying Sriprasertpap), กัมปนาท บริบูรณ์ (Gumpanat Boriboon)

1540-1556

ตัวแบบการจัดการการจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Administration Patterns Model Establishment For Collecting And Tranfering Of Local Municipal Solid Waste)

ฐาณิญา พงษ์ศิริ (Thaniya Pongsiri), ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง (Sriparinya Toopgrajank), ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ (Duangsamorn Rungsawanpho)

1572-1587

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ (The Four Focuses Insight Meditation Practice for Human Resource Development )

ณอภัย พวงมะลิ (Naapai Puangmali), มนัส สุวรรณ (Manat Suwan), สมาน ฟูแสง (Samarn Foosang), เรืองวิทย์ นนทภา (Ruangwit Nontapa)

1588-1604

พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติปางสีดา (Environmentally Responsible Behaviors of Visitors to Pang Sida National Park)

นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว (Noppawan Tanakanjana Phongkhieo), จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ (Jiraporn Teampanpong)

1707-1720

ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (Human Resource Management Effectiveness of Hospitals under the Bangkok Metropolitan Administration)

น้องนุช วงษ์สุวรรณ (Nongnuch Wongsuwan), สถิตย์ นิยมญาติ (Satit Niyomyaht), บุญเลิศ ไพรินทร์ (Boonlert Pairindra)

1760-1776

ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา (Expansion Factors of Demand on Private Tutoring)

นิติบดี ศุขเจริญ (Nitibodee Sukjaroen), บุษรา อวนศรี (Busara Uansri), เรวดี อันนันนับ (Revadee Annannab)

1883-1897

การประเมินความโปร่งใสของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (An Assessment of Website Transparency of Provincial Administration Organizations)

ภูริตา จันทรักษ์ (Phurita Chantharak), กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ (Grichawat Lowatcharin)

2037-2049

คนดอยสุเทพกับการจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วม (Kon Doi Suthep with Participation of Domestic Wastewater Management)

มนตรี ยะราไสย์ (Montree Yarasai), ชาคริต โชติอมรศักดิ (Chakrit Choteamonsak)

2050-2062

การติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรม และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (Following the progress in applying the training knowledge and developing the academic work)

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (Somboon Sirisunhirun), วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (Wuthichai Arakpothchong), สิทธิพร ชุลีธรรม (Sittiporn Chuleetham)

2304-2317

การประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมและสมรรถนะในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ (The Application of Training Knowledge and the Competency Strategic Implementation)

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (Somboon Sirisunhirun), วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (Wuthichai Arakpothchong), ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์ (Thitikorn Yawichai Jarueksil)

2318-2332

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (The Curriculum Evaluation on Master Degree Program of Education in Teaching Social Studies, Faculty of Education Silpakorn University)

สรภัส น้ำสมบูรณ์ (Sorapas Namsomboon), สมประสงค์ น่วมบุญลือ (Somprasong Nuamboonlue), อนงค์พร สมานชาติ (Anongpon Samanchart), อนัน ปั้นอินทร์ (Anan Punin), ชัยรัตน์ โตศิลา (Chairat Tosila), กัลยา เทียนวงศ์ (Kanlaya ienwong)

2333-2352

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (An Evaluation of Bachelor of Education Program in Educational Technology Faculty of Education, Silpakorn University)

สิทธิชัย ลายเสมา (Sitthichai Laisema), ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (Siwanit Autthawuttikul), วรวุฒิ มั่นสุขผล (Worawut Mansukpol), อนิรุทธ์ สติมั่น (Anirut Satiman), มนธิรา บุญญวินิจ (Montira Boonyawinit)

2386-2403

ครูมืออาชีพสู่การเรียนรู้แบบมืออาชีพ (Professional teachers to professional learning.)

พระมงคลธรรมวิธาน (Phramongkoldhammavitan), พระครูสิริธรรมนิเทศ (Phrakroosiridhammanidhesaka), ประสิทธิ์ สระทอง (Prasit Srsthorng)

2486-2499

ความแตกฉานทางสุขภาพของพระภิกษุสูงอายุในโรงพยาบาลสงฆ์ (Health Literacy of elder monks in Priest Hospital)

ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (Luerat Anuratpanich), ปริญดา พีรธรรมานนท์ (Parinda Peradhammanon), มนทยา สุนันทิวัฒน์ (Montaya Sununthiwat), ภนิตา สรรพกิจภิญโญ (Panita Sappakitpinyo), ภัณฑิลา สุภัทรศักดา (Phanthila Supattarasakda), ศรัณย์ กอสนาน (Sarun Gorsanan)

2643-2656

การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย (Development of an Administrative Model for a Science School Project in Early Childhood Education)

ดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม (Donsak Tsailexthim), ราชันย์ บุญธิมา (Rachan Boontima), พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (Puongrat Kesonpat), ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (Laddawan Kasemnet)

2765-2779

การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก (The Development of Asoke’s Media Literacy Model)

ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์ Bhopbhommin Warotwatthananont, บุหงา ชัยสุวรรณ (Bu-nga Chaisuwan)

2900-2914

ความฉลาดทางวัฒนธรรมทางของนิสิตในมหาวิทยาลัยไทย (Cultural Intelligence of Undergraduate Students in a Thai University)

สราวุฒิ ตรีศรี (Sarawut Trisri), คานู ปรียา โมฮาน (Kanu Priya Mohan), ดุษฎี โยเหลา (Dusadee Yoelao)

2915-2927

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง (The Model of Students' Musical Potential Development Using Cooperative Learning by Peer Teaching Method)

อรปรียา ญาณะชัย (Onpreeya Yanachai), ณฐพร อารีญาติ (Nattaporn Arreeyatt), พนมพร ศิริถาพร (Panomporn Sirithaporn), ดุษฎี อุปการ (Dusadee Oopakarn), วัชราภรณ์ บุญยรักษ์ (Wacharaporn Boonyarug)

2993-3016

สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (Causes of Vegetable Production Areas Reduction in Thawi Watthana District, Bangkok Metropolitan Administration)

อลิศรา มีนะกนิษฐ (Alisara Menakanit), วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ (Vudipong Davivongs), ประภัสรา นาคะ (Prapassara Naka), ณัฏฐ พิชกรรม (Nath Pichakum)

3017-3031

การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกองทัพบก (The Development Of A Learning Organization Model For The Royal Thai Army In The Era Of Thailand 4.0 )

รัตน์มณี สุยะใจ (Ratmanee Suyajai), อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ (Ampawan Visavateeranon), กัมปนาท บริบูรณ์ (Gumpanat Boriboon), ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (Chanoknart Boonwatthanakul)

3210-3227

ทัศนคติต่อจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์(Attitude toward ethics in honesty and responsibility among Thai pharmacy students)

ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (Luerat Anuratpanich), วิไลวรรณ ผ่องแผ้ว (Wilaiwan Pongpaew), มนทยา สุนันทิวัฒน์ (Montaya Sununtiwat), ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ (Farsai Chanjaruporn), ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ (Cha-oncin Sooksriwong)

3228-3245

อนาคตภาพสมรรถนะของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในทศวรรษหน้า (Scenario of Competencies of Nursing Education Institute Administrator during the Next Decade)

นภัสนันท์ ปิยะศิริภัณฑ์ (Napasanan Piyasiripan), ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (Choochat Phuangsomjit), เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (Khemthong Sirisanglert), พูลสุข หิงคานนท์ (Poonsuk Hingkanont)

3611-3633

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการข่มเหงรังแกในโรงเรียน (A Development of Bullying Prevention in School Model)

พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (PatcharapornSrisawat), วิไลลักษณ์ ลังกา (WilailakLangka), กัมปนาท บริบูรณ์ (GampanantBoriboom), ครรชิต แสนอุบล (KanchitSaenubol)

3653-3667

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (The Evaluation of the Master of the Education Program in Non-Formal and Informal Education)

ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล (Chanoknart Boonwattanakool), สารีพันธุ์ ศุภวรรณ (Sareepan Supawan), ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ (Piyapong Sisophon)

3668-3680

การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (Development of Technology Management Model for Community Rice Seed Center)

ทศพล เมืองฮาม (Thotsaphon Mueangham), สมสุข แขมคำ (Somsuk KhamKham), ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ (Chairat Phetchalanuwat)

3695-3715

เรื่องราวและการแสดงออก (Subject and Representation)

วรรณวิภา สุเนต์ตา (Vanvipha Suneta)

3790-3807

พัฒนาการการสร้างสัตว์พิมพานต์สมัยรัตนโกสินทร์ (A development on the creativity of himmapan's animals, Rattanakosin period)

นฤมล ศิลปชัยศรี (Narumol Silpachaisri), สุชา ศิลปชัยศรี (Sucha Silpachaisri), ปรีดี พิศภูมิวิถี (Predee Phisphumvidhi)

3824-3837

การใช้สัดส่วนเปรียบเทียบในผลงานประติมากรรมรูปทรงมนุษย์ (Using comparative proportions in the human figurative sculptures)

พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ (Pongpan Chantanamattha), พิษณุ ศุภนิมิตร (Pisanu Supanimit), วิชัย สิทธิรัตน์ (Wichai Sitthirat), สุธี คุณาวิชยานนท์ (Sutee Kunavichayanont)

3838-3855

ที่พักอาศัยและพื้นที่ค้าขายอย่างไทยในกรุงเทพมหานคร (Thai Style Residential And Commercial Building In Bangkok)

วีรวัต โอภาเฉลิมพันธ์ (Weerawat Opacha.ermpan), ประติมา นิ่มเสมอ (Pratima Nimsamer)

3856-3872

มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind)

สุริวัลย์ สุธรรม (Suriwan Sutham), พิษณุ ศุภนิมิตร (Pishnu Supanimit)

3873-3884

โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ (Jewelry design project to soothe the soul)

ธนิตา เทพหนู (Thanita Thepnoo), ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (Pathamaphorn Praphitphongwanit)

3885-3902

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

3911-3915