ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี (Factors Affecting the Child Development Center’s Administration According to Educational Standard of Pathumthani Provincial Administrative Organizat Factors Affecting the Child Development Center’s Administration According to Educational Standard of Pathumthani Provincial Administrative Organization

Main Article Content

อุไรวรรณ ศรีสุข (Uraiwan Srisuk)
สัมมา รธนิธย์ (Summa Rathanit)

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์(correlative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา (2) ระดับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา และ (3)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างและพัฒนาขึ้นเอง ที่มีลักษณะเป็นมาตรวัด (Scale) 5 ระดับ   ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นรายข้อตั้งแต่ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็น 0.966 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จำนวน 97 ศูนย์ โดยมีผู้ให้ข้อมูลศูนย์ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 291 คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจำนวน 270 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.78 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้วยสถิติที่เป็น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ระดับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี เรียงลำดับความสำคัญตามสมการถดถอยหรือสมการพยากรณ์ ประกอบด้วย คุณภาพเด็ก (X6) การจัดการเรียนการสอน (X4)  และลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (X7) ตามลำดับ โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 50.20 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 0.329 (3.1) สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ Y = 1.368 + 0.416 X+ 0.159 X4   + 0.102 X7 (3.2) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่  Z = 0.519 Z6 + 0.194 Z4   +   0.132Z7     


 


             The objectives of this correlative research were to study (1) level of factors related to the child development center’s administration according to educational standard  (2) level of the child development center’s administration according to educational standard  and (3) factors affecting the child development center’s administration according to educational standard  of Pathumthani Provincial Administrative Organization. 291 questionnaires (content validity 0.67-1.00 and reliability 0.966) with 270 completed returning (92.78 percentage) were used to collect data from the administrator, teacher and school personnel informants of 97 child center developments from 122 child center development populations by simple random sampling. The data analysis was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The research finding revealed that (1) level of factors related to the child development center’s administration according to educational standard in overall and each aspects was at the high level. (2) level of the child development center’s administration according to educational standard was  at  the  high level. (3) the factors affecting the child development center’s administration according to educational standard  of Pathumthani Provincial Administrative Organization were consisted of : the child quality (X6), learning and instruction (X4)  physical characteristic and environment (X7) respectively which predicted to child center development’s administration according to educational standard at 50.20 percentage with standard error 0.329 (3.1) The regression equation or predicting equation in raw scores was the following: Y = 1.368 + 0.416 X+ 0.159 X4   + 0.102 X7 (3.2) The regression equation in standard scores was the following:  Z = 0.519 Z6 + 0.194 Z4   +   0.132 Z

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ