กลวิธีการประพันธ์เรื่องสั้นชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2547-2556 (An Analysis of Writing Methods in Short Stories Winning Seven Book Awards Between 2004-2013)

Main Article Content

ฮาตี้ หมัดเสพ (Haty Mudsep)
สายวรุณ สุนทโรทก (Saiwaroon Soontherotoke)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลวิธีการประพันธ์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ดตั้งแต่พ.ศ.2547ถึงพ.ศ.2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้(1)เพื่อศึกษาเนื้อหาของเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2547-2556 (2)เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์เรื่องสั้นชนะเลิศรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2547-2556 จำนวน 8 เล่ม มีเรื่องสั้นทั้งสิ้น 86 เรื่อง การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและนำเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์


               ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดตั้งแต่พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2556 มีเนื้อหาสะท้อนภาพสังคมดังนี้ 1.เนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 2.เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 3.เนื้อหาเกี่ยวกับเพศสภาพ และ 4.เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง


               ลักษณะเด่นทางด้านกลวิธีการประพันธ์ผู้วิจัยพบว่าเรื่องสั้นเหล่านี้มีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจดังนี้ 1.การสร้างโครงเรื่อง มักมีโครงเรื่องที่ซับซ้อน  ความขัดแย้งที่พบมากที่สุดได้แก่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับจิตใจรองลงมาเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ 2.การสร้างผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครเอกและผู้เล่าเรื่องรู้แจ้ง 3.การสร้างฉาก ได้แก่ การบรรยายฉากที่เป็นธรรมชาติหรือฉากที่ประดิษฐ์ขึ้น และบรรยายฉากผ่านทัศนะของผู้เขียนหรือของตัวละคร 4.การใช้บทสนทนา ได้แก่ การใช้บทสนทนาในการดำเนินเรื่อง และการใช้บทสนทนาบรรยายนิสัยตัวละคร และ 5.แก่นเรื่อง ผู้วิจัยพบว่าแก่นเรื่องที่ปรากฏในเรื่องสั้นกลุ่มนี้ ประการแรกนำเสนอว่า สังคมไม่ว่าจะเจริญเพียงใด ยังต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับการดำเนินชีวิต สังคมนั้นจึงจะสงบสุข และประการที่สอง เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มีความเจริญทางวัตถุมาก คนในสังคมจึงต้องปรับตัวและตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงกับการอยู่ร่วมกันในสังคมวัตถุนิยม


 


               This research aims to study the technique of the short stories won the Seven Book Awards from 2004 to 2013.There are two objectives which are (1) to study the content of the short stories which won the Seven Book Awards from 2004 – 2013 and (2) to study the writing techniques of the short stories which won the Seven Book Awards from 2004 – 2013. There are 8 books studied which contain 86 short stories. This research is a qualitative study and presents the results by descriptive analysis.


               The research result shows that the short stories won the Seven Book Awards from 2004 to 2013 reflected in the social reflection as following 1.Ethical Content 2.Content about the current way of life. 3. Gender content and4.Politics content


               For Characteristics of literary techniques the study found interesting writing techniques. They are; 1.Story plot which has often a complex storyline. The most common conflicts are: Conflict between human and mind Second, there is a conflict between humans and humans. Human and society and human with nature 2.The narrator are a narrator who is the protagonist and the narrator is enlightened. 3. Scene creation is a narrative of a natural scene or an artificial scene and describes the scene through the views of the author or the character. 4. The use of dialogue is the use of dialogue in the proceedings and the use of dialogues to characterize the characters. The theme appears in this short story Firstly; the society that is prospered must also have virtues and ethics. Society will be peaceful. Secondly; the society changes in the field of material development. People in society must adapt to the change in living a materialistic society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ