กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านกาแฟสด ในชุมชนสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (The Competitive Advantage Strategy Of Fresh Coffee Shop Enterprises In Rachanusorn Park Community Mueang Lopburi District, Lopburi)

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)
ธนัชพร ชาติวงศ์ (Tanutporn Chatwong)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบธุรกิจร้านกาแฟสด 2) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และ3) กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจกาแฟสด การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดสด ในชุมชนสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก


               ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดจากการสร้างอาชีพเสริม ใช้ความรู้ประสบการณ์เดิมหรือจากความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของธุรกิจ โดยมีการ พิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการจากจำนวนลูกค้า จำนวนคู่แข่ง ต้นทุนค่าเช่า และมีการจ้างพนักงาน ประจำร้านโดยคำนึงถึงขนาดธุรกิจและความเหมาะสม รวมทั้งการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มี ประสิทธิภาพ และรูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่เป็นแบบกิจการเจ้าของคนเดียว การเริ่มต้นธุรกิจใน ระยะแรกใช้งบประมาณลงทุนไม่มากนัก รูปแบบของสินค้าที่ให้บริการจะมีกาแฟสดและเครื่องดื่ม ประเภทอื่น ขนมและอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสัญจร แต่บางร้านจะมุ่งกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย 2) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสดจากการวิจัย พบว่า ผลกระทบที่ เกิดจากด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านคู่แข่ง สินค้าทดแทน อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ และผู้ขายปัจจัยการผลิต 3) ผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่างทางด้านสินค้า การตกแต่งร้าน การให้บริการเสริมอื่นๆ การสร้างโปรโมชั่น มีการใช้กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่ำในด้านต้นทุนวัตถุดิบและช่องทางการจำหน่าย รวมไปถึงการมุ่งเน้นการบริการที่ รวดเร็ว มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต และการปรับตัวสินค้า ให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผลการศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป


 


               The competitive advantage strategy of fresh coffee ahop enterprises in Rachanusorn Park Community Mueang Lopburi District, Lopburi. The objective of this research was to study 1) form of fresh coffee shop business, 2) competitive environment in coffee business, and 3) competitive strategy of fresh coffee business. This study was a qualitative research. The sample of this study were 2 owners of fresh coffee shop enterprises in Rachanusorn Park Community Mueang Lopburi District, Lopburi and collected data through in-depth interview.


               The results of this study show that 1) the sample’s motivation to operate fresh coffee shop business from their supplement career by using prior knowledge, experience or uncomplicated of business. The sample considered number of customers, competitors, principals, and wage of stuffs by considering size of business and suitability when hiring full time stuffs including provided stuffs the training program to enhance their efficiency. The sample mostly was a single proprietor. In the early of business operation, the sample spent moderate investment budget. The sample sold fresh coffee and beverages, desserts and foods. The target group were travelers, but some shops focused on variety of customer. 2) in competitive environment of fresh coffee shop business research found that, the impacts of environment as follow: new competitors and potential entrants, replacement product, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers. 3) the sample used different competitive strategies in terms of products, decorations, extra services, and sale promotion: low cost strategy in term of raw materials cost and distribution channels including focused on fast services, ready to produced, and adaptability to new markets in order to the customize the customer satisfaction. The results, concludtions, and suggestions can be used to the guideline for small fresh coffee shop business or further approximate business.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ