การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ (The Academic Affairs Administration And Learner’s Desired Characteristic Of School Un-Der Bangkok Metropolitant Administration Northern Krungthon Group)

Main Article Content

ปิยนาถ ธนพรวรกุล (Piyanat Tanaponworrakun)
วรกาญจน์ สุขสดเขียว (Worrakan Sooksodkewn)
สงวน อินทร์รักษ์ (Saguan Intarak)

Abstract

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 76 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คนคือ ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยสถานศึกษา / ครูผู้สอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบยืนยัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า


  1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2.) การวัดผลประเมินผลการเรียน 3.) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 4.) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 5.) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ และในระดับมาก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การวางแผนงานวิชาการ 2.) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 3.) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ

  2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.) มีวินัย 3.) ชื่อสัตย์สุจริต 4.) รักความเป็นไทย 5.) มีจิตสาธารณะ และในระดับมาก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.) มุ่งมั่นในการทำงาน 2.) อยู่อย่างพอเพียง 3.) ใฝ่เรียนรู้

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ มีความสัมพันธ์ในทางบวก และสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

The objectives of this research were to identify: 1) the academic affairs administration of school un-der Bangkok metropolitan administration northern krungthon group 2) learner’s desired characteristic of school un-der Bangkok metropolitan administration northern krungthon group, and 3) the relationships betweenthe academic affairs administration and learner’s desired characteristic of school un-der Bangkok metropolitan administration northern krungthon group. The units of analysis were The Department of school from 76 schools. The respondents from each school comprised of director of the School, Deputy Director, and teachers with a total of 152 respondents. The research instruments were 1) Questionnaire form 2) confirm of factors form. The data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation coefficient.


               The research findings revealed that:


  1. The academic affairs administration of school under Bangkok metropolitan administration northern krungthon group, overall and individual, was at the highest level

consisted of five factors; 1) school curriculum administration, 2) measurement and evaluation learning, 3) internal supervision of academic affairs in schools, 4) the learning administration, and 5) communication development of technology innovation and learning source knowledge. Was at the high level consisted of four factors; 1) academic planning, 2) professional learning community to build up academic affairs strength, 3) research and school development, 4) school  quality of  Academic  Affairs education.


  1. The learner’s desired characteristic of school under Bangkok metropolitan administration northern krungthon group, overall and individual, was at the highest level

consisted of five factors; 1) pateiotism, religions, the king., 2) discipline, 3) honesty, 4) have a feeling of accomplishment, 5) public consciousness. Was at the high level consisted of four factors; 1) determined to finish, 2) sufficiency, 3) seek knowledge


  1. There was a relationship between the academic affairs administration and learner’s desired characteristic of school un-der Bangkok metropolitan administration northern krungthon group at .01 level of statistical significance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ