การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (The Exercise with Folk Plays Activity for Enhance Physical Fitness in Overweight Children)

Main Article Content

วรรณวิสา บุญมาก (Wanwisa Bungmark)

Abstract

              ภาวะน้ำหนักเกินในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก หลายปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยโดยเฉพาะช่วงอายุ 6-12 ปี ซึ่งเป็นวัยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีแนวโน้มมีภาวะน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะยาว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินในเด็กโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านของการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะในส่วนของสมรรถภาพทางกายนั้นเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น และยังสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ให้คงไว้สู่ลูกหลานไทยในอนาคตอีกด้วย และนับได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาโรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกินในเด็กที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งผลถึงพฤติกรรมการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการดำรงชีวิตของเด็กเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต


 


                 Overweight in children is a major health problem in Thailand as well as in many other countries around the world. Over the past years, Thai children particularly those aged 6-12, have been in elementary school. There is a tendency to overweight and obesity. The overweight in children is related to depression syndrome and low self-confidence. This article interested for using folk activities for develop physical, society and intellect in overweight children. Especially in an important part of physical fitness to make children better health and also a good habit. Inherit the culture and traditions of Thailand. To keep the culture and to be the solution for overweight children in the future. It also results in create good habit in the live of children to be healthy adults and good quality of life in the future.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ