ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารและความพึงพอใจในการทำงาน ของนักบัญชี สำนักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแก่น (The Relationship between Leadership and Job Satisfaction of employees in Accounting Firms in Khon Kaen)

Main Article Content

จารุวรรณ บุญพรมมา (Jaruwan Boonpromma)
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (Khwanruedee Tuntrabundit)

Abstract

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการทำงานของนักบัญชี สำนักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแก่น ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างแบบสอบถามโดยใช้แนวข้อคำถามของเครื่องมือวัดภาวะผู้นำ คือ แบบทดสอบ Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักบัญชีของสำนักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 110 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีของสำนักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นพบว่า นักบัญชีของสำนักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่คิดว่าผู้บริหารสำนักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแก่นมีคุณลักษณะภาวะผู้นำแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยทั้งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการทำงาน ทั้งนี้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ดังนั้นผู้บริหารควรมีการพัฒนาภาวะผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและประสิทธิผลขององค์กร


            The purposes of this study were to identified Investigate the relationship between leadership styles and job satisfaction of employees in accounting firms in Khon Kaen. The research was conduct by using questionnaires from Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) as a tool to collected data from 110 issue. The statistics used for data analyzing was descriptive statistics and Inferential Statistics by Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results found employees in accounting firms in Khon Kaen are female, age lower 30 years old, graduation Bachelor and work experience between 1-5 years. Accountant has opinion manager in accounting firms has transformational leadership, transformational leadership and transactional leadership correlated and positive impact on job satisfaction and transformational leadership correlated and positive impact on job satisfaction higher level transactional leadership. Therefore management should be develop leadership used to increase job satisfaction of employees. This will affect the success of the business in the future. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ