เรื่องเล่าการจัดการการสินค้าเกษตรผ่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นพระยาแรกนาขวัญ (The narrative of the Permanent Secretary of Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives in agriculture product management )

Main Article Content

ภูธิป มีถาวรกุล (Phutip Meethavornkul)
พิทักษ์ ศิริวงศ์ (Phitak Siriwong)

Abstract

             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่าการจัดการสินค้าเกษตร ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผ่านแนวความคิดของผู้ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นพระยาแรกนาขวัญ คือ นาย ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลำดับที่12 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาศึกษาผ่านเรื่องเล่า (Narrative) ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นพระยาแรกนาขวัญ คือ นาย ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลำดับที่12 ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มากกว่า 36ปี


               ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสินค้าการเกษตรมีสาเหตุมาจากปัจจัยขั้นพื้นฐานคือ 1) ปัจจัยด้านที่ดินทำกิน 2) ปัจจัยเรื่องชลประทาน และ 3) ปัจจัยด้านความรู้และอุปกรณ์ด้านการเกษตร  มีแนวทางแก้ไขในการจัดการสินค้าการเกษตรคือ 1) แนวทางแก้ไขปัจจัยด้านที่ดินทำกิน คือ ต้องมีการบูรณการและความร่วมมือกับภาครัฐในหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาด้านอาชีพ เงินลงทุน การส่งเสริมตลาด อีกทั้งการพัฒนาที่ดินทำกินต้องมีความเข้มข้นในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเข้มงวดมากขึ้น 2) แนวทางแก้ไขปัจจัยเรื่องน้ำหรือระบบชลประทาน คือ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางหรือเล็กที่จะเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรที่ห่างไกลจากระบบชลประทานพร้อมกับพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืชในแต่ละพื้นที่ 3) แนวทางแก้ไขในข้อจำกัดด้านความรู้และอุปกรณ์ด้านการเกษตร คือ เกษตรกรรายย่อยต้องรวมกลุ่มกันต้องพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐภาคเอกชนจะต้องพัฒนาความรู้และอุปกรณ์ด้านการเกษตรในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้น.


              The propose of this study were study the agricultural management, problems, obstacles and solutions in the management of agricultural products through the concepts of Mr. Chavalit Chookajorn.  This study was qualitative research by using methodology of narrative of Mr. Chavalit Chookajorn who was the Permanent Secretary of Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives number 12 in 2012-2015 that has worked in agricultural management more than 36 years.


               The results showed that the problems and obstacles in the management of agricultural products come from the basic factors that were 1) about land 2) about irrigation and 3) knowledge and agricultural equipment. The solutions in the management of agricultural products were 1) the solution about land was the government must integrate with other department there must improve the career development, investment and marketing. Also the government must strongly verify the permissions about land for the farmer. 2) The solutions of irrigation problem was build the small or medium dam and create water management for plant species in each area. 3) The solutions of knowledge and agricultural equipment was the farmers must get together to develop strong groups by creating a continuous learning process, and the private sector will be able to develop their knowledge and agricultural equipment in each of the groups more clearly.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ