ปัจจัยองค์การที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย (Organizational Factors Related to Performance of Internal Quality Assurance in Child Development Centre under Local Admi) Organizational Factors Related to Performance of Internal Quality Assurance in Child Development Centre under Local Administration, Chiangrai Province.

Main Article Content

ฉัตรภัทร์ อุปธิ (Chattaphat Upathi)
ธีระวัฒน์ มอนไธสง (Teerawat Mintaisong)
ปฤษณา ชนะวรรษ (Prissana Chanawat)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย  2) ศึกษาผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย  3) ศึกษาปัจจัยองค์การที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด จำนวน 217 คน ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random  sampling)


               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98


               สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


               ผลการวิจัยพบว่า  1) ปัจจัยองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีระดับปัจจัยองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงไปคือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ 2) ระดับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย โดยภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า ระดับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากทุกมาตรฐาน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับผลการประเมินคุณภาพภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 (r = .616) โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน


 


              The objectives of this research were to 1) study organizational factors in child development centre under local administration, Chiangrai Province, 2) examine the performance of internal quality assurance in child development centre under local administration, Chiangrai Province, and 3) investigate the relationship of organizational factors and performance of internal quality assurance in child development centre under local administration, Chiangrai Province.  The samples were 217 head of child development centre in 2016 academic year by simple random sampling.. 


               The tool was a questionnaire concerning organizational factors and performance levels of internal quality assurance in child development centre under local administration with the reliability of .98. 


               The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. 


               The findings revealed that:


  1. As a whole, all of the organizational factors in child development centre under local administration, Chiangrai Province were used at a high level.

  2. As a whole, the performance levels of internal quality assurance in child development centre under local administration, Chiangrai Province was evaluated at the highest level.

  3. 3) As a whole, the relationship of organizational factors and implementation of internal quality assessment in child development centre under local administration, Chiangrai Province related at the significant level of .01 (r = .616) that had positive relationship or conformed to the personal factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ