การพัฒนาสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม การปฏิบัติศาสนกิจ ตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิม(Development of Printed Media with Augmented Reality by Collaborative Learning to Enhance the Islamic Religious Activities for Muslim-) Development of Printed Media with Augmented Reality by Collaborative Learning to Enhance the Islamic Religious Activities for Muslim Children

Main Article Content

กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี (Kalyanee Charoenchang Nuchmee)
เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก (Kiatisak Punlumjeak)

Abstract

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ  ตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิมที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมที่เรียนด้วยสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิม 3) เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติศาสนกิจของเด็กมุสลิมที่เรียนด้วยสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิม  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กมุสลิมที่มีต่อสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 69 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริม แบบประเมินคุณภาพสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริม  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  แบบวัดทักษะการปฏิบัติศาสนกิจของเด็กมุสลิม และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กมุสลิมที่เรียนด้วยสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริม การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80  การทดสอบค่าที คะแนนรูบริค ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้                                                              


  1. สิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.50/80.33

  2. ผลการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมที่เรียนด้วยสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

  3. ทักษะการปฏิบัติศาสนกิจของเด็กมุสลิมที่เรียนด้วยสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  4. ความพึงพอใจของเด็กมุสลิมที่มีต่อสิ่งพิมพ์ความเป็นจริงเสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีอิสลามสำหรับเด็กมุสลิมอยู่ในระดับมากที่สุด 

      The purposes of this study were 1) to develop printed media with augmented reality by using collaborative learning to enhance the Islamic religious activities for muslim children to be efficiency 2) to study learning outcome of muslim children who learned with printed media with augmented reality by collaborative learning to enhance the Islamic religious activities for muslim children 3) to compare the Islamic religious activities of muslim children who learned with printed media with augmented reality by collaborative learning to enhance the Islamic religious activities for muslim children and 4).  to study satisfaction of muslim children who learned with printed media with augmented reality by collaborative learning to enhance the Islamic religious activities for muslim children. The subject were the Islamic students Grade level 2 of Islamic studies at a number of 69 people. The research instruments included printed media with augmented reality by collaborative learning to enhance the Islamic religious activities for muslim children, printed media with augmented reality quality assessment form, learning outcome test, test of the Islamic religious activities and satisfaction questionnaire. Data analysis finding efficiency (E1/E2) 80/80, t test, scoring rubric, percentage, average and standard deviation.


               The results revealed that 1) the efficiency of printed media with augmented reality by collaborative learning to enhance the Islamic religious activities for muslim children were 82.50/80.33 2) students’ learning outcome scores were significantly higher than before studying with the printed media with augmented reality at the level of .01, 3) the Islamic religious activities of muslim children were higher than before studying with the printed media with augmented reality and  4) the satisfaction of Muslim children who learned with printed media with augmented reality by collaborative learning at the highest level

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ