ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม (The Factors that Influence Consumer with Purchasing Decisions Process of E-Commerce Market Niches)

Main Article Content

สิริชัย ดีเลิศ (Sirichai Deelers)
สุภาวดี รัตนพงศ์พันธ์ (Supavadee Rattanapongpun)

Abstract

         การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน


               ผลการวิจัยพบได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ อายุอยู่ระหว่าง 18–25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001–10,000 บาท โดยประเภทสินค้าที่สนใจซื้อหรือเคยซื้อแล้วมากที่สุด คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว รองลงมาคือปัจจัยด้านด้านการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านราคา


               ด้านกระบวนก่อนการตัดสินใจซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด  โดยปัจจัยที่มีผลคือ ปัจจัยด้านสถานภาพ อายุ และรายได้ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย


               ด้านกระบวนการซื้อจริง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีผลคือ ปัจจัยด้านสถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว


               ด้านกระบวนการหลังการซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นช่วงหลังการซื้ออยู่ใน ระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลคือ ปัจจัยด้านอายุของกลุ่มผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว


 


            The objective of this research is to study the behavior and the factors that affect the decision making process of particular group of consumers who used to purchase goods/services in the internet (via electronic commerce) by using Accidental Sampling method (total of 400 people).


               The research resulted that respondents were female more than male aging between 18-25 years, mostly still single and living in Bangkok. They were students and some were graduated with bachelor’s degree. A majority of them earned monthly income 5,001-10,000 baht. They also had experienced in buying either goods or services in the internet. Category most interested in was fashion clothing and accessories. Key factors in Market Mix of 6Ps were the privacy, channel of distribution and pricing respectively.


               Pre Purchase Process: The research showed that the factors most influenced on them were their personal status, age, occupation and income.  The key factor in Market Mix was the Distribution Channel.


                Actual Purchasing Process: The respondents paid most attention on this process. The main factors that affected them were their personal status, age, occupation and income as well. The key factor in Market Mix was the protecting their privacy.


               Post Purchase Process: Most respondents also paid much more attention on this process. They gave their opinions differently depending on ages. The key factor in Market Mix again, was the protecting their privacy.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ