Return to Article Details ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม (The Factors that Influence Consumer with Purchasing Decisions Process of E-Commerce Market Niches) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล