การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของแรงงานชาวพม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร (The Influence of Myanmarese workers’ Organizational Culture Perception on Organizational Commitment in Samutsakorn province)

Main Article Content

สวรรยา ศรีสันติสุข (Sawanya Srisuntisuk)
ธีรพงษ์ บุญรักษา (Theeraphong Boonrugsa)

Abstract

                บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและระดับความผูกพันต่อองค์การของแรงงานชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของแรงงานชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ประเภท ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 400 คน  งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล  นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณ์แรงงานพม่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก


               ผลการวิจัย พบว่า 1) แรงงานชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันด้านความรู้สึกต่อองค์การของแรงงานชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


 


               The objectives of this research were 1) to study the level of organizational culture perception and the level of organizational commitment of Myanmarese workers’ in Samutsakorn province, and 2) to study the influence of Myanmarese workers’ organizational culture perception to organizational commitment in Samutsakorn province. The samples were 400 Myanmarese workers in Samutsakorn province which working in Mental Products Industry, Plastic Industry, Food processing industry and Textiles Industry. The data were collected by questionnaires that analyzed by SPSS program and In-Depth Interviews. The Statistic methods used for analyzing the data were mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.   


            The results were as follows: 1) Myanmarese workers’ in Samutsakorn province had the level of the organizational culture perception and the level of organizational commitment at the highest level. 2) the influence of Myanmarese workers’ organizational culture perception to organizational commitment in Samutsakorn province were the Market culture perception had a positive influenced with Affective commitment at 0.01 level of significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ