Return to Article Details สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้แบบดิจิทัลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2(The competency of School Administrators Affecting The effectiveness of digital learning in schools under Phetchabu- Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล