แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร (Good Practice In Academic Quality Administration Of Private Schools In Bangkok)

Main Article Content

นวลจันทร์ ตั้งประภัสสร (Nuanchan Tangprapassorn)
สิรินธร สินจินดาวงศ์ (Sirinthorn Sinjindawong)
สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (Suphat Punpattanakul)

Abstract

              การศึกษาเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร “ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโรงเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการ และ3) เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 104 คน ในโรงเรียนเอกชนจำนวน 26 โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ตามพื้นที่ที่กำหนด และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน สรุปประเด็นสำคัญในการร่างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา


               ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครการบริหารจัดการมี 9 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการนิเทศภายใน 5) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  6) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 7) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 8) ด้านการวิจัยและการพัฒนา 9) ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การโครงการวิชาการอื่นๆ 2. การกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานครมีการดำเนินการในระดับมากที่สุดทุกด้าน  โดยสูงสุด คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ส่วนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 3. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการฯในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวปฏิบัติที่การบริหารจัดการงานวิชาการที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์มากที่สุด รองลงมา ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ตามลำดับ


 


               The title “Good Practice in Academic Quality Administration at Private Schools in Bangkok” The objective of these study were 1) to study the schools that are good practices in the academic quality administration 2) to determine guideline for the development model on academic quality administration, and 3) to evaluate guideline for the development model on academic quality administration of private schools in Bangkok. The methodology of this study was used the mixed- methods research design which composed of analyzing literatures and surveying by using the questionnaire. The research sample was 104 participants in 26 private schools who are Licensee, Director, Deputy Director and teachers Cluster Random Sampling was also used for sampling in the selected areas. The in-depth interview was used interview with 15 experts. The statistical were used frequency, percentage, mean standard deviation and content analysis.


               The results of this research as following; 1. Good Practice in Academic Quality Administration at Private Schools in Bangkok comprises 9 aspects, 1)Developing of school curriculum  2)Using Instruction media, Innovation and Technology 3)Teaching and Learning 4) Internal Supervision 5) Educational measurement and assessment 6) Educational Quality Assurance 7) a strategy in promoting and supporting academic administration to people, family, organization, education sections and the other community 8) Research and development 9) a strategy of academic cooperation with education sections and organization. 2. The determination guideline for the development on academic quality administration had practice all aspects in very good level; highest as Educational Quality Assurance and then Educational measurementand assessment, but a strategy in promoting and supporting academic administration to people, family, organization, education sections and the other community as lowest. 3. A results of assessment guideline for the development on academic quality administration; Consistent, Propriety, Feasibility, and Utility. Overall, the average value is at the high level. Considering that it was found. The good practice in academic quality administration at private schools in Bangkok is the most Utility and then Consistent Feasibility and Propriety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ