การสื่อสารระหว่างพนักงานขายและลูกค้าในบริบทธุรกิจเครื่องสำอาง (Communication between Salespersons and Customers in the Context of the Cosmetics Business)

Main Article Content

ไพโรจน์ วิไลนุช (Pairote Wilainuch)

Abstract

                      บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารของพนักงานขายและลูกค้าในบริบทธุรกิจเครื่องสำอางโดยอาศัยแนวคิดชาติพันธุ์วิธีวิทยาซึ่งเน้นศึกษาวิธีการที่คนธรรมดาใช้ในชีวิตประจำวัน บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากพนักงานขายและลูกค้าของบริษัทเครื่องสำอางและใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา ผลการวิจัยปรากฏว่าพนักงานขายและลูกค้าใช้วิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งคือการใช้ถ้อยคำแทรกในการเลี่ยงที่จะบอกราคาสินค้าอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้พนักงานขายยังพยายามทำให้สินค้าของตนขึ้นไปสู่ชั้นวางสินค้าโดยใช้การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ด้านราคา ลูกค้าไม่ตอบปฏิเสธการขายอย่างตรงไปตรงมาแต่ใช้วิธีการขอรายละเอียดเพิ่ม เช่น การส่งภาพของตัวสินค้าและการชวนให้พูดคุย


 


                This article was part of research into communication between a salesperson and customers in the context of the cosmetic business. It applied the concept of qualitative study - ethnomethodology. Data were collected by audio recorders and analysed by Conversation Analysis. The findings showed that in the process of personal selling, both the salesperson and customers used insertion sequences when they avoided giving direct answers on prices. The salesperson applied promotion and pricing techniques to convince his customers. Female customers did not directly answer questions about whether they ordered new products or not by applying a request for more information such as attached images, and the salesperson was persuaded to talk further.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ