การบริหารโรงเรียนประจำประเภทนักเรียนหญิงล้วนของเอกชน (The Administration of Private Boarding School for Girls)

Main Article Content

ภาวพันธ์ คงจำเนียร (Phawaphan Khongchamnian)
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ (Samrerng Onsampant)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารโรงเรียนประจำประเภทนักเรียนหญิงล้วนของเอกชน โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในโรงเรียนสิริเกษม (นามสมมติ) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนด้วยวิธีการการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า


             ผลการศึกษาพบว่า


             โรงเรียนสิริเกษมมีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนที่แตกต่างจากการบริหารงานที่ระบุในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนบริหารนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน 2) ส่วนปฏิบัติงาน ประกอบด้วยฝ่ายทั้งหมด 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายทรัพยากร และฝ่ายบริการ


 1. การบริหารงานด้านวิชาการ ประกอบด้วยงานทั้งหมด 9 งาน ได้แก่ 1) งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) วัดผลและประเมินผล 5) งานนิเทศภายใน 6) งานแนะแนว 7) งานห้องสมุด 8) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 9) งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

 2. การบริหารงานด้านปกครอง ประกอบด้วยงานทั้งหมด 6 งาน ได้แก่ 1) งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน 2) งานส่งเสริมระเบียบวินัยของครูและนักเรียน 3) งานส่งเสริมคุณธรรม 4) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 5) งานประธานนักเรียน 6) งานเครือข่ายผู้ปกครอง

 3. การบริหารงานด้านนักเรียนประจำ ประกอบด้วยงานทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ 1) งานปกครองนักเรียนประจำ 2) งานกิจกรรมนักเรียนประจำ 3) งานสวัสดิการนักเรียนประจำ 4) งานดูแลรักษาสาธารณสมบัติ

 4. การบริหารงานด้านแผนงาน ประกอบด้วยงานทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ 1) งานนโยบายและแผนงาน 2) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) งานติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 4) งานวิเทศสัมพันธ์

 5. การบริหารงานฝ่ายธุรการ ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานทะเบียนและสถิติ 3) งานการเงิน 4) งานสารบรรณ 5) งานจัดซื้อ งานพัสดุและครุภัณฑ์

 6. การบริหารงานฝ่ายทรัพยากร ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่ 1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานโสตทัศนูปกรณ์ 3) งานประชาสัมพันธ์

 7. การบริหารงานฝ่ายบริการ ประกอบด้วยงาน 6 งาน ได้แก่ 1) งานอาคารสถานที่ 2) งานพยาบาล 3) งานโภชนาการ 4) งานสวัสดิการและความปลอดภัย 5) งานสาธารณูปโภค 6) งานสัมพันธ์ชุมชน

     The purpose of this research was to determine the method of administration of private boarding school for girls “Sirikasem School” by doing the qualitative research method. The data were collected from administrators, teachers and officers through observing, interviewing and documentation then analyzing the content and correcting by triangulation.


             The result shows the construction of management is deference from the construction model in the private school act 2550 by dividing in 2 sections 1.Administrator and 2.Operator which are 9 sectors in the school as mentioned below.


 1. Academic Administration – Featuring with 9 departments which are Academic Development, Academic Work, Student Activities, Academic Evaluation, Internal Supervision, Library, Guidance, Botanical School and School’s Energy and Environment Conservation.

 2. Student and Teacher Welfare Administration – consists of 6 Departments which are The School Conceptual and Identity, Students and Teachers Discipline, Students and Teachers Moral, Student Council and Parental Network.

 3. Boarding Administration – featuring with 4 departments which are Student Dormitory, Student activities, Student Welfare, and School’s Properties Maintenance.

 4. Planning Administration – consists of 4 Departments which are School’s Policy and planning, Human Resource Development, Internal Quality Assurance and International Affairs.

 5. General and Financial Administration - featuring with 5 departments which are Office Department, School’s Registration and Statistics Department, Financial Department, Document Department and Procurement of Equipment and Supplies Department.

 6. Technology and Communication Administration – consists of 4 Departments which are Information Technology Department, Audio Visual Equipment and Public Relations Department.

 7. School Service Administration - featuring with 6 departments which are Building Maintenance Department, Nursing Department, Nutrition Department, Security and Welfare Department, Utilities Department and Community relations Department.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ