การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีตอบสนองผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA (A Study Of Achievement On Thai Literature Of Mathayomsutsa 4 Students Based On The Reader-Resp A Study Of Achievement On Thai Literature Of Mathayomsutsa 4 Students Based On The Reader-Response Theory With Rca Technical Questions

Main Article Content

นเรศ ทองอินทร์ (Naret Thong-in)
บุษบา บัวสมบูรณ์ (Busaba Buasomboon)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 45  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน  ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังเรียนวรรณคดีไทย แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้                    


  1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีตอบสนองผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA หลังเรียน ( x= 10.4, S.D. = 2.93)  สูงกว่าก่อนเรียน ( = 22.0, S.D. = 2.43) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีตอบสนองผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามแบบ RCA อยู่ในระดับมาก (x = 4.47, S.D. = 0.37)

         The purpose of pre experimental designs were to 1) compare Thai literature achievement of mathayomsuksa 4 students before and after learning based on reader-response theory with RCA technical questions 2) investigate the opinions of mathayomsuksa 4 students towards learning  based on reader-response theory with  RCA technical questions. The sample of this research were 45 mathayomsuksa 4/5 students of Samutsakhonwittayalai school, Mahachai, Samut Sakhon province in the second semester of the academic year 2016. The research instruments were lesson plans based on reader-response theory with RCA technical questions, pre and post achievement tests and questionnaire on student’s opinions towards based on reader-response theory with RCA technical questions. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. The results of this research were:  


  1. Thai literature achievement of mathayomsuksa 4 students after learning based on reader-response theory with RCA technical questions, ( = 10.4, S.D. = 2.93) were higher than the achievement scores before learning based on reader-response theory with RCA technical questions, ( = 22.0, S.D. = 2.43). The scores were significantly at the 0.05 level.

  2. 2. The opinions of mathayomsuksa 4 students towards learning based on reader-response theory with RCA technical questions were high positive  ( = 47, S.D. = 0.37).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ