เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์องค์กร (The Essential Marketing Communication Tools to Build Corporate Brand)

Main Article Content

ศิระ ศรีโยธิน (Sira Sriyothin)

Abstract

                 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์องค์กร เพื่อให้นักการตลาดสามารถเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าวบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างแบรนด์องค์กร และนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจที่รับผิดชอบได้ โดยบทความในส่วนแรกจะอธิบายเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์องค์กรที่สำคัญ 4 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การตลาดแบบบอกต่อ และ การสื่อสารโดยใช้พนักงานขององค์กร จากนั้นจะอธิบายถึงวิธีการบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดดังกล่าว ก่อนปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะในการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์องค์กร


 


                The aim of this paper is to provide the essential marketing communication tools to build corporate brand. They are important for marketers to integrate marketing communication tools to promote corporate brand to maintain competitive advantage in their sectors. The first part of this paper provide a variety of marketing communication tools such as advertising, public relations, buzz marketing and personal selling. And then Integrated Marketing Communication was discussed. Final section of this paper contains some suggestions for using marketing communication tools to build corporate brand.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ