ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (The Results of Development on Basic Science Process Skills of Grade 5 Students by Using Scien The Results of Development on Basic Science Process Skills of Grade 5 Students by Using Science Skill Practice Packages with Inquiry-Based Instruction (5E)

Main Article Content

ภารดี กล่อมดี (Paradee Klomdee)

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 20 คน โดยการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวัดข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples


            ผลการศึกษาพบว่า ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  สามารถนำมาใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกอยู่ในระดับมาก


         The purposes of this research were 1) to develop the basic science process skill packages for the 5th grade students. 2) to compare  the basic science process skills of students before and after using the science skill practice packages with Inquiry-Based Instruction (5E). 3) to compare the basic science process skills of students after using the science skill practice packages with Inquiry-Based Instruction (5E) with  70 percent threshold and 4) to evaluate students’ satisfaction in learning with the science skill practice packages with Inquiry-Based Instruction (5E).  The sample group was 20 students of 5th grade students in the second semester of the 2560 academic year at Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center by using simple random sampling. The research tools consisted of the science skill practice packages, the basic science process skill test (multiple choices) and satisfaction questionnaire. The statistics used to measure the data include percentage, mean, standard deviation and  t-test for dependent samples.


               The results showed that the science skill practice packages with Inquiry-Based Instruction (5E) can be used for the 5th grade students. The students’basic science process skills improved significantly after using the science skill practice packages with Inquiry-Based Instruction (5E). The mean score of the posttest was significantly higher than the mean score of the pretest but was not higher than 70 percent criteria. Additionally, students were satisfied with using the science skill practice packages with Inquiry-Based Instruction(5E) used in class at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ