กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านคาเฟ่หมาใหญ่ใจดี ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (The Competitive advantage strategy of business Big Dog Café, Chatuchak District, Bangkok)

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)
อรประภา ปัจจัย (Onprapa Patchai)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะของการดำเนินธุรกิจร้านคาเฟ่หมาใหญ่ใจดี 2) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และ 3) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจร้านคาเฟ่หมาใหญ่ใจดี ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก


               ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เลือกพื้นที่ดำเนินการจากจำนวนลูกค้า จำนวนคู่แข่ง ต้นทุนค่าเช่า รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว รูปแบบของสินค้าที่ให้บริการจะมีเครื่องดื่มและอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย 2) ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ด้านผู้มีศักยภาพใหม่ สินค้าทดแทน อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ 3) ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่ำ กลยุทธ์มุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ผลการศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจร้านคาเฟ่สุนัข หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป


 


                 The objective of this research was to study 1) model and nature of Big dog café business, 2) competitive environment in Big dog cafe business, and 3) competitive strategy of Big dog cafe business. This study was a qualitative research. The sample of this study was the owner of Big dog cafe enterprises in Bangkok and collected data through in-depth interview.


               The results of this study showed that 1) the sample’s motivation to operate Big Dog Café business from their supplement career by using prior knowledge, experience or uncomplicated of business. The sample considered number of customers, competitors, principals, and wage of stuffs by considering size of business and suitability when hiring full time stuffs including provided stuffs the training program to enhance their efficiency. The sample mostly was a single proprietor. In the early of business operation, the sample spent moderate investment budget. The sample sold Big Dog Cafe and beverages, desserts and foods. The target groups were travelers, but some shops focused on variety of customer. 2) In Big Dog Cafe business research found that, the impacts of environment as follow: new competitors and potential entrants, replacement product, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers and customers. 3) The sample used different competitive strategies in terms of products, decorations, extra services, and sale promotion: low cost strategy in term of raw materials cost and distribution channels including focused on fast services, ready to produced, and adaptability to new markets in order to the customize the customer satisfaction. The results, conclusions, and suggestions can be used to the guideline for other dog cafe business or further approximate business.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ