การศึกษาผลของการยกระดับความสามารถด้านการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (A Study on the Uplifting of the Ability in Speech and Presentation in English of Thai-Nichi Institute of Technology Students)

Main Article Content

บัณฑิต อนุญาหงษ์ (Bundit Anuyahong)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการยกระดับความสามารถด้านการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2556 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้การพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 2)แบบทดสอบความสามารถในการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 3)แบบประเมินตนเองด้านการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 4)แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการพูดสุนทรพจน์และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่าเบี่ยงเนยมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยใช้สถิติ  t-test แบบ Dependent Samples


               ผลการวิจัยพบว่า


  1. นักศึกษาที่ได้รับการเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. นักศึกษาที่ได้การเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อการเรียนการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          The purposes of this research were 1) to study the TNI students’ English speaking ability in speech and presentation in English and 2) to study satisfaction towards English speaking learning of TNI students.


            The subjects were 60 first year undergraduate students at Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, during their first semester of 2013 academic year. The experiment consisted of 6 units of EFL speaking learning lesson plans, a pre-post speaking ability test, a self-assessment questionnaire on speaking ability, a rubric-scoring form on students’ learning behavior and a questionnaire on students’ satisfaction towards studying English speaking.


The data were statistically analyzed by mean scores, standard deviation, and t-test dependent samples.


               The results of the study were as follows:


  1. The English ability of TNI students after the experiment was significantly higher at the .05 level.

  2. The students’ satisfaction towards studying English speaking after the experiment was significantly higher at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ