ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง (The factors affecting organizational commitment of teachers in private school)

Main Article Content

สุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย (Suphischa Limtrakoolthai)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Phasunon)

Abstract

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจำนวน 250 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครู คือ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความยากง่ายของงาน การตอบสนองจากองค์กร และความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญในองค์กร จากผลการวิจัยพบว่า ความยากง่ายของงาน และการตอบสนองจากองค์กร มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครู


 


               The purpose of this research are to study the level of the organizational and the factors affecting organizational commitment of teachers in private school. The sample group consisted of 250 by personnel. This research instrument is the questionnaire in collecting data. The statistics used to analyze data include frequency, percentage, average, standard deviation and multiple regressions at significant levels of 0.05. The result showed that the level of the organizational commitment of teachers in private school was generally high. The factors affecting organizational commitment of teachers and study factors were the challenges of job, progress of work, the difficulty and easy of the task, the response from the organization and feel that they are important to the organization. The result showed that the difficulty and easy of the task and the response from the organization had affecting organizational commitment of teachers.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ