ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรอบต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (Visitors and Local People’s Attitudes toward Ecotourism Management in The 6th Training Center (Jedkod – P Visitors and Local People’s Attitudes toward Ecotourism Management in The 6th Training Center (Jedkod – Pongkonsao), Tha Maprang Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi Province

Main Article Content

จันทร์ทิพย์ เผือกร่มโพธิ์ (Junthip Phuekrompho)
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี (Boontida Moungsrimuangdee)
ปนัดดา ลาภเกิน (Panadda Larpkern)
ปัญญา ไวยบุญญา (Panya Waiboonya)
ประภัสสร ยอดสง่า (Prapatsorn Yodsa-nga)

Abstract

                  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรอบต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจำนวน 100 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบศูนย์ฝึกอบรมฯ ในตำบลท่ามะปรางจำนวน 100 คน ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ประการ ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับการเห็นด้วยค่อนข้างมากในทุกประเด็น ซึ่งการกำหนดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่มีระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ มีค่าระดับการเห็นด้วยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ การกำหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวไม่ให้รบกวนและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตามลำดับ สำหรับความคิดเห็นของประชาชนพบว่า การจัดการท่องเที่ยวไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมในพื้นที่เสื่อมโทรมไป มีค่าระดับการเห็นด้วยสูงที่สุด รองลงมาคือปริมาณนักท่องเที่ยวมีความเหมาะสม และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศภายในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ตามลำดับ ทั้งนี้ ควรปรับปรุงในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้มีรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในท้องถิ่น


 


                   This research aimed to study the attitudes of visitors and local people toward ecotourism management in The 6th Training Center (Jedkod – Pongkonsao), Tha Maprang Sub-District, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. Data were collected by a questionnaire from 100 visitors and 100 local people living around the training center during February – May, 2016. Descriptive statistics, mean, percentage, standard deviation and interpretation of level of attitude were analyzed. Results showed that visitors expressed relatively positive attitudes toward ecotourism management based on 4 main components: 1) natural area 2) responsible travel 3) learning and education and 4) participation of stakeholders. Appropriate natural area selections and responsible management for the ecotourism indicated the highest score, followed by visitor’s participation in natural resources conservation and issuing the rules to protect the environment, respectively. According to local people opinions, the ecotourism management did not destroy the natural resources, as indicated by the highest score, followed by the optimum number of visitors and impact of tourism facilities on natural area and local communities, respectively. We suggest that providing accessible information, encouragement of stakeholder’s participation and generating income to local communities, should be considered to sustain ecotourism at the training center.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ