ผลของการใช้แรงเสริมทางบวกที่ส่งผลต่อการเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา (The effect of using positive reinforcement to increase responsible behavior of undergraduate student)

Main Article Content

วรัฐา นพพรเจริญกุล (Warruththa Noppornchrenkul)
สุจิตรา อดุลย์เกษม (Suchitra Adulkasem)

Abstract

             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แรงเสริมทางบวกที่มีผลต่อการเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา และเพื่อศึกษาผลของการใช้แรงเสริมทางบวกที่มีต่อความคงทนของการเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา โดยใช้การวิจัยแบบวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว วัดสองครั้ง  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 517312 ระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย เครื่องมือในการทดลอง คือ แผนการดำเนินการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกด้วยคะแนน และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน และแบบบันทึกคะแนนงาน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิธีค่าเฉลี่ย (Mean) และการคำนวณค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบว่า แรงเสริมทางบวกด้วยคะแนนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และมีความคงทนในการเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในระยะเส้นฐานร้อยละ 74.20 ระยะดำเนินการทดลองให้แรงเสริมทางบวกด้วยคะแนนร้อยละ 92.70 และระยะติดตามผลร้อยละ 102.70


 


              The purpose of this study was to investigate the effect of using positive reinforcement to increase responsible behavior in work submission of undergraduate student. The study used experimental research with One-Group Pretest-Posttest Design. The sample comprised 47 third year students in Computer Science Department of Computer Faculty of Science Silpakorn University who registered 517312 Operating Systems in the first demister of academic year 2017. The research instruments were: 1) The experimental tool was an operation plan to modify the responsibility behavior by using positive reinforcement; 2) The data collection tools were a work submission form and a score record form. The data were analyzed using means and percentage. The research findings were summarized as follows: 1) Positive reinforcement was effective to increasing responsible behavior in work submission of undergraduate student, 2) The effect of positive reinforcement was sustainable to increasing responsible behavior in work submission of undergraduate student. The mean score of the responsibility behavior at the base line phase was 74.20%, the treatment phase was 92.70% and the follow-up phase was 102.70%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ