การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนา ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ( A Factor Analysis of Social Responsibility of Students of Urban Community Development College, Navamindradhiraj University)

Main Article Content

ฐากูร ปาละนันทน์ (Thakoon Palanan)
จักรกฤษณ์ โปณะทอง (Chakrit Ponathong)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพื่อศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน


               ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มีจำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนำตนเอง  2) การสำนึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 3) การแบ่งปัน 4) การรับรู้และเข้าใจการดำรงอยู่ของสังคมและ 5) ความรักในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบมีดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ c2 =  1.20, df = 2,  = 0.60, p-value = 0.547, AGFI = 0.97, GFI = 0.99, RMR = 0.002, RMSEA = 0.000, Critical N = 987.77 มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถใช้ในการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองได้


 


               This research aimed to analyze the social responsibility factors of Urban Community Development College students. The research sample comprised 100 Associate Degree students of Urban Community Development College, Navamindradhiraj University in academic year 2017. The five-scale questionnaire was the research tool for social responsibility measurement, while the confirmatory factor analysis of data was also conducted.


            According to research results, 5 social responsibility factors of Associate Degree students of Urban Community Development College of Urban Community Development College were analyzed as follows: 1) self-leading 2) recognition of good citizenship role 3) sharing 4) awareness and understanding of the existence of society, and 5) love of environment. The consistency and harmony of the model and empirical data for all 5 elements were examined as following: c2 = 1.20, df = 2,  = 0.60, p-value = 0.547, AGFI = 0.97, GFI = 0.99, RMR = 0.002, RMSEA = 0.000, Critical N = 987.77. The factor loading was found at a high level with the statistical significance of .05. It could be used in the measurement of social responsibility of Urban Community Development College Students, Navamindradhiraj University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ