ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (Causal relationship of the factors affected to success of knowledge managementin the schools under the educational fund project.)

Main Article Content

วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ (Wilaiwan Saoin)
นภาเดช บุญเชิดชู (Napadech Booncherdchoo)
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (Jittirat Saengloetuthai)
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (Chaiyos Paiwithayasiritham)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้  ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับข้อมูล เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 78 โรงเรียน โดยมีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 855 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์  แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบจำลองเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์


                ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน ปัจจัยโครงสร้างองค์การของโรงเรียน ปัจจัยความสามารถของครู ปัจจัยกระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) รูปแบบจำลองเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Chi-square = 89.79, P = 0.15) พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนมีอิทธิพลรวมต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยกระบวนการจัดการความรู้  ปัจจัยโครงสร้างองค์การของโรงเรียน ปัจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน และปัจจัยความสามารถของครู  


 


               The aims of this research were to examine the factors that affected the success of knowledge management of the schools under the educational fund project,and investigate the causal relationship of the factors with empirical data. The research were 78 schools under the educational fund project (period 1-3) under the Office of Basic Education Commission Ministry of Education. The research informants consisted of 855 directors, deputy directors of academic affairs or the head teachers and teachers, derived by multi-stage random sampling. The instruments used were semi-structured interviews and questionnaires rating scale. Data was analyzed by using a computer program to determine the frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, Pearson product moment correlation and using program computer confirmatory factor analyses to verify the consistency between the model and  the hypothesis with empirical data.


            The findings were as follows: 1) The factors that affected the success of knowledge management of the schools under the educational fund project comprised 6 factors: leadership, climate and school culture, structure, capacity, process of knowledge management and  technology.  2) The model has a goodness-of-fit with the empirical data (Chi-square = 89.79, P = 0.15). The factors of leadership has the highest total influence on success of knowledge management of the schools under the educational fund project. followed  by technology, process of knowledge management, structure, climate and school culture and capacity.      


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ