มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind)

Main Article Content

สุริวัลย์ สุธรรม (Suriwan Sutham)
พิษณุ ศุภนิมิตร (Pishnu Supanimit)

Abstract

               ผลงานชุด “มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ” เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงามที่สตรีเพศปรารถนาและแสวงหาทั้งทางกายภาพภายนอกและจิตใจ จนเป็นเรื่องคุ้นชินตาว่าความงามกับสตรีนั้นเป็นของคู่กัน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันความงามได้แปรเปลี่ยนหน้าที่ไปอย่างน่าวิตกกังวล โดยการตกอยู่ภายใต้วังวนมายาในโลกแห่งสังคมวัตถุ 


               ภายใต้แนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์ดังกล่าว ผลงานชุดมายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ จะใช้ข้อมูลทางความหลากหลายของสื่อ ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างมากในหมู่เหล่าของกลุ่มสตรี ที่มุ่งหวังยกระดับตนเองให้ทัดเทียมผู้อื่นในโลกของวัตถุ คล้ายกับการปลอบประโลมทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ที่แฝงมากับมายาคติ จนแยกไม่ออก ที่ว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของสตรีเพศกับวัตถุ นำมาซึ่งการคิดค้นหากระบวนการ เทคนิควิธีการ นำเสนอในรูปแบบการสร้างสรรค์ ผ่านผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และมีการใช้สัญลักษณ์นิยม(Symbolism) เพื่อสื่อความหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งรูปร่างรูปทรง แสงและเงา ที่ยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องตรงไปตรงมา หรือสื่อสารให้อยู่ในลู่ทางกระบวนการและวิธีคิด ในรูปแบบของสัญลักษณ์นิยม


 


               Series Works “The Illusory aesthetics of womankind” Is a creative project that offers content on the beauty that womankind desire. And seek both physical and mental. It is common knowledge that the beauty of women is the same. In today's society, beauty has shifted to anxiety. By falling under the illusion of the world of social objects.


               Under the concept of creativity. Series Works “The Illusory aesthetic of womankind” Will use media diversity information. This is very significant among women's groups. The aim of self-improvement is to equalize others in the world of objects. Similar to comforting the mental mind. The latent comes with Maya Apocalypse. The content of the womankind of the object. Bring the process thinking. Methodology, Presented in a creative way. Through 2 dimensional painting in Realistic and symbolism is used. To signify significant. Both shape, from, light and shadow. To be honest about the accuracy. Or communicate in ways, processes and methods. In the form of symbolism.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ