Return to Article Details การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการเรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทยในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Needs assessment of critical thinking development in Thai modern and contemporary art learning in art museums.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล