คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (Quality of life of the elderly in Don Seng Village, Bang Pae Sub-district, Bang Phae District, Ratchaburi)

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)
ศตพร เพียรวิมังสา (Sataporn Pienvimungsa)

Abstract

               การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่ง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดอนเซ่ง และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนเซ่ง


               ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในหมู่บ้านดอนเซ่งมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสุขสบาย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ทั้งยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากทางภาครัฐเป็นอย่างดี และมีความมั่นคงทั้งทางด้านที่อยู่อาศัยและด้านการเงิน 2) ด้านสัมพันธภาพ ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับครอบครัวและบุคคลอื่นในชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยภายในครอบครัวได้ใช้เวลาพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันเสมอ นอกจากนี้ก็มีการแวะเวียนดูแลซึ่งกันและกันระหว่างคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำ 3) ด้านกิจกรรมในสังคมและชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุได้ลดบทบาทการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลง แต่ยังคงร่วมกิจกรรมภายในชุมชนอยู่ และยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 4) ด้านนันทนาการ ผู้สูงอายุให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโรงเรียนสอนอาชีพ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ ในเวลาว่างก็อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยชน์จากการทำวิจัยฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางให้ภาครัฐและเอกชนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ


 


                A study on the quality of life of the elderly in Don Seng Village, Bang Phae Sub-district, Bang Phae District, Ratchaburi Province has the purpose to study the quality of life of the elderly in Don Seng Village. This study is a qualitative study by in-depth interviews and non-Participation Observation. The main informants are: the headman of Don Seng Village and the elderly living in Don Seng Village.


               The study indicated that the elderly in Don Seng Village have good quality lifestyle. We analyzed into 4 kinds of quality: 1) Happiness found that most of the elderly are healthy and strong. They can take care of themselves well and they also receive health care from the government as well. Most of them feel secure in both terms of residence and financial. 2) Social relations found that older people have good relationships with both families and other people in the community. In family, they spend their time talking and always having meal together. Furthermore, there are frequent visits to each other between people in the village on a regular basis. 3) Social and community activities found that the elderly have reduced the role of participation in social activities, but they still active in the community, and continue to participate in religious activities regularly. 4) Recreation, elderly people are interested in attending Elderly School, and they always participate in various activities. In their spare time, they read newspapers and books to increase their knowledge and to keep up to the present situation. This research aims to serve as a database and a guide for the public and private sectors to provide appropriate welfare services and to develop the activities that support health and potential of the elderly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ