การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ (Professional Inventory Management)

Main Article Content

จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์ (Jutathip leelathanapipat)
ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chantuk)

Abstract

                คลังสินค้าเป็นแผนกที่สำคัญแผนกหนึ่งไม่น้อยไปกว่าแผนกการผลิต เพราะเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บสำรองสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ อีกทั้งมีหน้าที่รักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้คลังสินค้าเป็นสถานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น การรวบรวมสินค้าและประกอบขั้นสุดท้าย เป็นต้น ดังนั้นบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ทบทวนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิดบทบาทหน้าที่แผนกสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อองค์การ เพื่อเป็นการแนะนำผู้ที่สนใจในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังและการนำประยุกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจต่อไป 2) เพื่อการเสนอกรอบแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ จากการศึกษาพบว่าการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพนั้นมีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจ เพื่อให้มีการลงทุนในสินค้าคงคลังน้อยที่สุดให้เพียงพอแก่การผลิตและการขาย รวมถึงให้มีสินค้าคงคลังที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ในการผลิตการขาย โดยมีมิติด้านเวลา มิติด้านคุณภาพ มิติด้านต้นทุน มิติด้านผลิตภาพ และมิติด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้มิติเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่แน้วโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ


 


                Warehouse is an important department, not less than one department. Because it is the area to store Finished goods and Raw materials. It also serves to balance the supply and demand. In addition, the warehouse is a place to add value to the product, such as the final product assembly and assembly. So this article has two purposes: 1) Review the basics of knowledge, concepts, roles, departments, inventory, are important to the organization. This is to introduce those who are interested in inventory management and application as a guideline for setting strategies for business management and development. 2. To provide a professional inventory management concept based on the literature review. To find out the basics of a professional inventory management framework. The study found that professional inventory management. It is very important for businesses. Include inventory that is ready to be used in production, sales. With time dimension Quality dimension Cost dimension Production dimension And technology dimension Addition, these dimensions are important issues for businesses to survive in an increasingly competitive economic climate to produce

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ