กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทย (Business Alliances Strategy: Alternative for Tour Operators in Thailand)

Main Article Content

กัลยา สว่างคง (Kanlaya Swangkong)
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)

Abstract

                  การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและความรุนแรงทางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น องค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงต้องมองหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการลดต้นทุน กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพราะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการร่วมมือกันของคู่พันธมิตร บทความวิชาการนี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่อง กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทย โดยบทความจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ตอน ประกอบไปด้วย 1) ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจนำเที่ยวของไทย 2) แนวคิดพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3) การนำกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจไปใช้ในธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ 4) วิเคราะห์การนำกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจไปใช้ในธุรกิจนำเที่ยวของไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทยตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย


 


                  In today's business world, entrepreneurs are faced with rapid change and increased competition. Organizations that need to succeed need to look for the right strategy, in terms of operational efficiency and cost reduction. Business alliances strategy is one of the most important strategies in business operations because it can create a competitive advantage through partnerships. This article is a review of literature and related researches to present the concept of business alliances strategy which is an alternative strategy for tour operators in Thailand. The article is divided into 4 sections which are 1) issues in the Thai tourism industry and tourism business. 2) business alliances in tourism industry. 3) business alliances strategy in various tourism businesses. 4) analyzing business alliances strategy for tour operators in Thailand in order to make them aware of the importance of this strategy and to increase business choices as well.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ