ความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษ ความต้องการด้านภาษาปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (English Learning Proficiency, Language Needs, English Learning Problems and Attitude in Learning English of Graduate Students at Thai-Nichi Institute of Technology)

Main Article Content

บัณฑิต อนุญาหงษ์ (Bundit Anuyahong)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา 3) เพื่อศึกษาความต้องการด้านภาษาและความต้องการด้านสื่อการสอนของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 4) เพื่อศึกษาปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ 5) เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 55 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


               ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


               1)  คะแนนความสามารถการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโทโดยรวมอยู่ในระดับสูง (72.60%)


               2)  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อยู่ที่ 43.85 (จากคะแนนเต็ม 60) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาสาขาMIM มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 45.09 รองลงมาได้แก่นักศึกษาสาขา MET มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 ส่วนสาขาวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่นักศึกษาสาขาEEM มีคะแนนเฉลี่ย 42.92 ตามลำดับ


               3)  นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีความต้องการด้านภาษาในระดับมากที่สุดและมีความต้องการด้านสื่อการสอนในระดับมาก     


               4)  นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ ในระดับมากและ


               5)  นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย


 


             The purposes of this research were 1) to study English language ability of graduate students at Thai-Nichi Institute of Technology, 2) to compare English language ability of graduate students according to majors, 3) to investigate needs in language skills and needs in instructional media of graduate students at TNI, 4) to investigate problems in English learning of graduate students at TNI, and 5) to study attitude in learning English of the graduate students. Research samples were 55 TNI graduate students in the summer semester of 2014 academic year, derived through simple random sampling technique. The instruments used for gathering the data were English ability test and the rating-scale and open-ended questionnaire. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, and standard deviation.


        The research findings were as follows:


  1. Scores of English learning ability of graduate students in overall were at high level (72.60%).

  2. Comparison of mean scores of graduate students’ learning ability was at 43.85 (out of 60). When considered in each aspect, it was found that MIM major students’ mean scores were at the highest level (45.09). Then, mean scores were from MET major (43.55). The lowest level was from EEM major (42.92) respectively.

  3. TNI graduate students’ needs in language skills were at the highest level and needs in instructional media were at a high level.

  4. TNI graduate students’ problems in learning English were at a high level.

  5. TNI graduate students’ attitude in learning English was at a low level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ