Return to Article Details รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (A Classroom Research Competency Development Model for High School Teachers in Lao People’s Democratic Republic) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล