แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจในบริบทประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มบริษัทบี.กริม (Guideline on Appraisal of Business Records in a Thai Context: A Case Study of B.Grimm Group of Companies’ Records.)

Main Article Content

ธัชพงศ์ พัตรสงวน (Thatphong Patsanguan)
สมสรวง พฤติกุล (Somsuang Prudtikul)
จุฑารัตน์ ช่างทอง (Jutharat Changthong)

Abstract

            งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุ่มบริษัทบี.กริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจงคือ เอกสารลายลักษณ์ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทบี.กริมจำนวน 627 ชิ้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบี.กริมจำนวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดหมายเหตุ จำนวน 3 คน และพนักงานของกลุ่มบริษัทบี.กริมจำนวน 1 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลลักษณะเอกสาร แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดหมายเหตุและพนักงานของกลุ่มบริษัทบี.กริม วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลด้วยจำนวนความถี่และการสรุปสาระสำคัญ


             ผลการวิจัยสรุปได้ว่า


             1) แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุ่มบริษัทบี.กริมที่เสนอมีลักษณะเป็นการอธิบายด้วยความเรียงถึงสาระสำคัญในการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้ สาระสำคัญดังกล่าว คือ (1) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ (2) เอกสารที่จะประเมิน (3) เกณฑ์การประเมิน (4) รายการกลุ่มเอกสาร และ (5) การโอนย้ายเอกสาร


 


               The research, which is a qualitative research, aims to purpose guidelines on appraisal of business archives of B.Grimm Group of Companies. The research samples selected specifically are 627 archives of B.Grimm Group of Companies, one B.Grimm Group’s executive, three archival specialists or archivists, and one B.Grimm Group’s employee. Data was collected from record survey, questionnaire submitted to archival specialists or archivists and B.Grimm Group’s employee, and interview with B.Grimm Group’s executive. Data was analyzed and presented in terms of frequency and narrative conclusion.


             The research finding suggests that guidelines on appraisal of archives of B.Grimm Group of Companies should be written in a narrative form explaining the five significant parts of the guidelines which are (1) those who take responsibility on appraisal, (2) records selected to appraise, (3) appraisal criteria, (4) list of records group, and (5) records transfer.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ