ผลการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน(Effects of English Language Learning through Contemporary English languag Effects of English Language Learning through Contemporary English language Films on Development of Students’ English Grammar and Sentence Analysis skills, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

Main Article Content

อนามัย ดำเนตร (Anamai Damnet)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และ 2) ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษของผู้เรียนการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียนวิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบทักษะการวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษ และ4) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน หลังเรียนแตกต่างจากความสามารถดังกล่าวก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษสามารถช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการปรับทัศนคติและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์จากผู้สอนเป็น “ผู้ร่วมเรียนรู้ในห้องเรียน” (Co-learner/co-investigator) อีกด้วย


 


                 The objectives of this study were to: 1) study effects of English language learning through contemporary English language films on development of students’ English grammar and sentence analysis skills; and 2) investigate students’ satisfaction of English language learning through contemporary language films.  This investigation was based on classroom research utilizing mixed methods (quantitative and qualitative research). Samples were 46 students of Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus studying “English Grammar Structure I,” in the first semester of 2017 academic year by cluster random sampling.Research instruments were: 1) learning management plans to develop learners’ English grammar and sentence analysis skills through contemporary English language films; 2) a test of English grammar and sentence analysis skills; 3) satisfaction questionnaires of English language learning through contemporary English language films; and 4) in-depth interviews. Quantitative analyses were done through descriptive statistics, i.e., percentages, means, standard deviations, and t-test, while content analysis was used for qualitative analysis.


             The study reveals that: 1) results of English language learning through contemporary English language films on development of learners’ English grammar and sentence analysis skills after the treatment was different from the pre-treatment at .01, significantly; 2) the overall of learners’ satisfaction of English language learning through contemporary English language films was at the highest level; 3) learning management plans developing learners’ English grammar and sentence analysis skills through contemporary English language films could assist learners in enhancing their English grammar and sentence analysis skills by adjusting learners’ attitudes and urging learners to develop their English language skills by themselves.  In addition, it could change teachers’ role from instructors to be the Co-learner/co-investigator, as well.    

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ