การวัดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจ ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (The Measurement of Knowledge of Sufficiency Economy Philosophy For Business Management of Faculty of Management Science)

Main Article Content

ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง (Chavalit Supasaktumrong)

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการวัดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับระดับความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 186 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบวัดความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เครเมอร์สวี (Cremer’s V) ตามวิธี Crosstab


            ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.0 และเป็นเพศชายร้อยละ 29.0 มีอายุเฉลี่ย 17-20  ปี ร้อยละ54.9 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป กำลังเรียนชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 37.6 และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร้อยละ 22.0 


            กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจ เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าร้อยละ 73.66 ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง (9-16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผู้ตอบถูกมากที่สุดคือข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินทางสายกลาง มีผู้ตอบถูกร้อยละ97.31 ส่วนข้อที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือข้อองค์ประกอบเรื่อง เงื่อนไข ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีความรู้ (ความรอบรู้ ความระลึกรู้และความรู้ชัด) มีคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน รอบคอบ) มีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ 10.75 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับระดับความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการธุรกิจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 ประโยชน์ที่ได้พบว่าแต่ละสาขาวิชาควรส่งเสริมความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ


 


               The purposes of this research to study the measurement knowledge of Sufficiency Economy Philosophy for business management and to study the relationship between majors and the knowledge level of Sufficiency Economy Philosophy for business management.


               The sample were 186 bachelor degree of Faculty of Management Science students, selected the sample by simple random sampling. The tools used knowledge measurement. The statistics used frequency, percentage, and Cremer's V coefficient analysis by Crosstab method.


               The results showed that most of the samples were 71.0 percent female and 29.0 percent male, with average 54.9 percent age of 17-20 years, most of them had an average grade of 2.50 and above, 37.6 percent in the third year, 22.0 percent the accounting major students.


               Most of the samples had Sufficiency Economy Philosophy for Business Management of Management knowledge, when considering the overall, 73.66 percent of the sample had knowledge, understanding Sufficiency Economy Philosophy at a moderate level (9-16 points out of 24 points). When considering each items found that the most correct answers was the Sufficiency Economy Philosophy is a way to the middle develop and administration the country, was 97.31 percent of respondents. The least correct answers was the “conditions” of the Sufficiency Economy Philosophy are knowledge (knowledge, remember, and enlightened), virtue (honesty, diligence, patient, carefully), was 10.75 percent of respondents. When studying the relationship between the majors and the level of knowledge of Sufficiency Economy Philosophy for business management of the Faculty of Management Science students found to be related at the .05 level of significance. The Benefit found that each the majors should promote knowledge of the Sufficiency Economy Philosophy in order to allow the students to apply knowledge to their own development and profession

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ