ครูมืออาชีพสู่การเรียนรู้แบบมืออาชีพ (Professional teachers to professional learning.)

Main Article Content

พระมงคลธรรมวิธาน (Phramongkoldhammavitan)
พระครูสิริธรรมนิเทศ (Phrakroosiridhammanidhesaka)
ประสิทธิ์ สระทอง (Prasit Srsthorng)

Abstract

                 ครู คือผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นกัลยาณมิตรที่มีความสำคัญในการสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์มาทุกยุคทุกสมัย ครูในแต่ละยุคต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ตนเองถนัดและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ เพียงเพื่อหวังว่าศิษย์จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นคนดีของสังคม เพราะครูเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก และเป็นผู้มีความสำคัญต่อการสร้างบัณฑิตให้มีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งศิษย์ควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน


 


                The teachers are a spiritual leader and are an important mentor in teaching and imparting knowledge to the disciples of all ages. Teachers in each age must rely on their own knowledge and ability to transfer knowledge to the students. Just to hope that the disciple will bring the knowledge to a career that is honest and good of the society. Because, teachers are the creators of knowledge that will benefit society and the world. And it is important for the graduate to have a good idea. The method of analysis and the operating system. It is also possible to develop a professional academic personality. The students should be cultivated by the teachers.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ