การรับรู้ผ่านทัศนธาตุ: มุมมองใหม่จากงานออกแบบสู่งานศิลปะ (Perception through Visual Element: A New Visual Perception from Design to Art)

Main Article Content

ศุภรา อรุณศรีมรกต (Supara Aroonsrimorakot)

Abstract

             บทความนี้เป็นภาคส่วนหนึ่งของกระบวนการงานวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงมุมมองและรูปแบบงานศิลปะจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ” เป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดบทบาทการรับรู้ทางสายตา การสัมผัสรับรู้ในมิติมุมมองของมนุษย์ที่จะเข้าใจในสิ่งหนึ่ง กล่าวคือ การรับรู้ของมนุษย์มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป โดยแต่ละคนมีขอบเขตและบรรทัดฐาน ความซับซ้อนในมุมมองไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ กระบวนการในการรับรู้คือส่วนสำคัญในการช่วยให้การรับรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการค้นหาคำตอบใหม่จากมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน “ร่ม” เป็นสื่อกลางในการสร้างมุมมอง และทัศนคติของการรับรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมสู่งานศิลปะ สร้างแรงผลักดันให้เกิดการรวมและการต่อยอดจากทฤษฎีระหว่างศาสตร์ทางทัศนศิลป์และศาสตร์การออกแบบ และสร้างประสบการณ์ใหม่ของการรับรู้ทางศิลปะ


               ผลจากงานวิจัยนี้พบว่ามนุษย์ใช้วิธีการเห็นจากประสบการณ์การรับรู้ที่คุ้นเคย ปราศจากความคิดและการพิจารณาในการตัดสินสิ่งที่เห็น มากกว่าวิธีการมองและพิจารณาส่วนประกอบต่างๆ อย่างละเอียด ส่งผลให้การรับรู้งานศิลปะรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ แตกต่างเพียงการเห็นเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุเท่านั้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมุมมองและรูปแบบงานศิลปะจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ จึงเป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงการลวงตาและการตีความผิดไปจากความเป็นจริงหากใช้การรับรู้เพียงผิวเผิน โดยใช้กระบวนการด้านงานออกแบบผสมผสานทฤษฎีทัศนศิลป์สู่งานศิลปะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาต่อจากงานออกแบบเดิมและนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดมิติมุมมองลักษณะอื่นๆ


 


             This article is a part of the creative research process titled Art Transformation from Two Dimension to Three Dimension in order to analyze and synthesize to define the role of both visual perception and the perception of feasibility. Recognition of humans have a variety of different formats which each person has divergent boundaries and norms including perspectives complexity depending on individual experience. Besides, the process of perception is an essential part in helping to get a more complete. In order to search for new answers from a perspective which is different from the original by using everyday life product, umbrella, as a medium to create points of view, attitudes and perceptions of arts; moreover, this will generate a motivation to incorporate and further developed from the theory of visual arts and design, and create a new experience of artistic recognition.


            The results of this research found that humans used the method of their own familiar experiences to recognize objects without thought and consideration rather than carefully considered the various components; therefore, the only difference between 2 dimensional arts and 3 dimensional arts is the outline of the physical objects. The research of Art Transformation from Two Dimension to Three Dimension is a mind-bending optical illusion artwork to illustrate the deception and wrong interpretations by using the combination of design processes and visual art theory to create artwork. This process was developed from the original product design and led to the analyzing process of elements for different points of view.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ