การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย (Development of an Administrative Model for a Science School Project in Early Childhood Education)

Main Article Content

ดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม (Donsak Tsailexthim)
ราชันย์ บุญธิมา (Rachan Boontima)
พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (Puongrat Kesonpat)
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (Laddawan Kasemnet)

Abstract

              การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย วิธีดำเนินการวิจัยมี 2 ตอน ตอนที่ 1 สร้างรูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 คนและทำการวิเคราะห์เนื้อหา ตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญจำนวน 27 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และการทดสอบไคว์แสควร์ ผลการวิจัยพบว่า


  1. รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร ระบบการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร แบบปฏิบัติในการบริหาร บุคลากรและทักษะ และการพัฒนาผู้เรียน

  2. รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยใน 6 องค์ประกอบหลักได้แก่ โครงสร้างการบริหาร ระบบการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร แบบปฏิบัติในการบริหาร บุคลากรและทักษะ และ การพัฒนาผู้เรียน มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีประโยชน์และมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

        The purposes of this research were to create and evaluate the administrative model for a science school project in early childhood education. The methodology was comprised of two stages which were 1) to create the administrative model for a science school project in early childhood education by document and relevant research studying from both in Thailand and abroad, a focus group of twelve experts, and content analysis; and 2) to evaluate the administrative model for science school project in early childhood education by a panel of twenty seven experts.  The data analysis was performed with frequency analysis and Chi-square test. The results indicated the following


               1)  The administrative model for a science school project in early childhood education was composed of six main factors, which were management structure, management system, organization culture, management style, staff and skills, and student development.


               2)  The administrative model for a science school project in early childhood education composing of six main factors, which were management structure, management system, organization culture, management style, staff and skills, and student development had statistically significant at the .01 level in accuracy, propriety, utility, and feasibility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ