ทัศนคติต่อจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์(Attitude toward ethics in honesty and responsibility among Thai pharmacy students)

Main Article Content

ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (Luerat Anuratpanich)
วิไลวรรณ ผ่องแผ้ว (Wilaiwan Pongpaew)
มนทยา สุนันทิวัฒน์ (Montaya Sununtiwat)
ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ (Farsai Chanjaruporn)
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ (Cha-oncin Sooksriwong)

Abstract

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินทัศนคติต่อจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และ 2) หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อจริยธรรมของนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 โดยทำการเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้ารับการประเมิน และได้รับแบบประเมินคืนจำนวน 505 คน จากทั้งหมด 731 คน คิดเป็นร้อยละ 69.08 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดทัศนคติต่อจริยธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA), t-test และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)


 ผลการวิจัยพบว่า


  1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติต่อจริยธรรมในภาพรวม และรายด้านของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อจริยธรรมของนักศึกษา ได้แก่ การมีต้นแบบทางจริยธรรม เพศ เกรดเฉลี่ย และ ประเภทของครอบครัวข้อมูลจากการศึกษานี้ จะทำให้สถาบันและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงระดับทัศนคติต่อจริยธรรมของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษากำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมด้านคุณธรรมแก่นักศึกษา ต่อไป และถึงแม้ผลการการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง แต่สถาบันสามารถส่งเสริมให้สูงขึ้นได้อีก โดยเฉพาะทัศนคติต่อจริยธรรมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีคะแนนต่ำกว่าด้านความซื่อสัตย์สุจริต

        The objectives of this study are to 1) determine students’ attitude toward ethics in honesty and responsibility among pharmacy students. 2) find out factors affecting students’ attitude toward ethics. Population of this study is pharmacy students of the faculty of Pharmacy, Mahidol University in academic year 2016. All of undergraduate pharmacy students were invited to join the study. There are 505 respondents (69.08%) participating in the study. The instrument for data collection was an attitude toward ethics questionnaire that developed by researcher. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation were used for attitude score. Analysis of Variance and t-test were used for a part of mean comparison. Multiple Linear Regression was performed to find the factor affecting attitude toward ethics. The result revealed that,


  1. Level of students’ attitude toward ethics was at a high level by the mean score in overall was higher than 3.40 of 5.00.

  2. Factors affecting attitude toward ethics were ethical role model, gender, grade point average, and family type. The study will bring about to understand the current situation of the attitude toward ethics for the institute and those who involve in this area. Although students’ attitude toward ethics was at a high level, it can be promoted to higher. Especially attitude toward ethics in responsibility because it was lower than attitude toward ethics in honesty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ