ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Information Need of Art Gallery Visitors at Bangkok Art and Culture Centre.)

Main Article Content

ชัชชญา คัณฑเขตต์ (Chatchaya Kantakate)

Abstract

        งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชาวไทย ที่เข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในเดือนกรกฏาคม 2560 จำนวน 400 คนเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามผู้เยี่ยมชม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์การแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance: ANOVA) และการเปรียบเทียบแบบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


               ผลการวิจัยสรุปได้ว่า


  1. ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 75 คน มาเยี่ยมชมครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 25 โดยผู้เยี่ยมชมสนใจกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะมากที่สุด มีความต้องการเข้าเยี่ยมชมด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ การนำชมโดยศิลปิน และต้องการวิธีการนำชมโดยภัณฑารักษ์น้อยที่สุด

  2. จากการเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศพื้นฐานเป็นรายคู่ พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ ต้องการสารสนเทศพื้นฐานด้านข้อมูลแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากกว่าบุคคลทั่วไป ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะมากที่สุดคือ กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ กิจกรรมที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์นำชม (Curator Tour) ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ช่องทาง Facebook มากที่สุด รองลงมา คือ Website และน้อยที่สุด คือ Twitter ลักษณะสารสนเทศที่ต้องการมากที่สุด คือ ด้านความน่าสนใจในการนำเสนอ (Appealing) รองลงมาคือ ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness)

          The purposes of the research were 1) to study visitors behaviors at BANGKOK ART AND CULTURE CENTER. 2) to study information needs of visitors at BANGKOK ART AND CULTURE CENTER. The sample of the research were 400 visitors in the July 2017.


             The research instruments were questionares. The data were analyzed by percentage (%), mean (x̅), Standard Deviation (S.D.).


             The results of this research were as follow:


  1. 1. The most of visitors has repeat frequency visited of visitors 75% and first time of visitors 25%. They was interested in Art Exhibition and would like to visited by themselves, they are satisfied Art Exhibition tour by Artists.

  2. The Multiple Comparison of basic information, it was found that the art students need the information about inspiration to creativity had different information need of general persons with statistically significant level at .05. Most of Visitors need the information of the activities of music, drama stage and dance and information need of Curator Tour activities are very low. They need the information from Facebook and appealing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ