ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (Factors Affecting of Teacher Professional Training Success Rajabhat Uttaradit University)

Main Article Content

มานี แสงหิรัญ (Manee Sanghirun)
พนมพร ศิริถาพร (Panomporn Sirithaporn)
สุกัญญา รุจิเมธาภาส (Sukunya Rujimethabhas)

Abstract

           การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ เพื่อตรวจสอบโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา2556จำนวน 136 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Lisrel 8.72


             จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งการศึกษาเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า ความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีตัวแปรสังเกตคือ ความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพครู และเกรดเฉลี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งสองภาคเรียน  และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีทั้งหมด 4 ตัวแปรแฝง ตัวแปรแฝงแรก คือคุณลักษณะนักศึกษา ซึ่งมีตัวแปรสังเกตคือ บุคลิกภาพของนักศึกษา เกรดเฉลี่ยวิชาเอก และเกรดเฉลี่ยวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1,2และ3 ตัวแปรแฝงที่สองคือ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ ที่มีตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ ระบบการนิเทศ และการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สำหรับตัวแปรแฝงที่สามคือคุณภาพโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ตัวแปรสังเกตคือ ความเอาใจใส่ของครูพี่เลี้ยง  และการสนับสนุนของคณะผู้บริหารโรงเรียน  ส่วนตัวแปรแฝงสุดท้ายคือ อุปนิสัยเพื่อนร่วมหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีตัวแปรสังเกตคือ ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน และความสามัคคี


             หลังจากนำโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=56.74, P = 0.1521, RMSEA=0.39,GFI=0.93,AGFI=0.89)และปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือคุณลักษณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีอิทธิพลทั้งหมด 0.61 รองลงมาคือ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลทั้งหมด 0.56 ส่วนคุณภาพโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอุปนิสัยเพื่อนร่วมหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีเพียงอิทธิพลทางตรง 0.13 และ 0.33 ตามลำดับ


 


               The purposes of the research were 1) to study factors affecting teacher professional training success and 2) to examine a structural equation model of factors affecting teacher professional training success with empirical data. The qualitative and quantitative methods were used. The samples selected by stratified sampling technique consisted of 136 teacher professional training students in 2556 academic year. The data were collected by using interview and rating scale questionnaires. The data were analyzed  by Lisrel8.72


             The research findings were as follows:


             1)  The teacher professional training success cloud be measured by satisfactions of teacher professional training students, attitudes towards teacher career and means of grading scores of professional experience subject in two semesters. There were four factors affecting teacher professional training success. Firstly, attribute of teacher professional training cloud be measured by personal of teacher professional training students, mean of grading scores of field and mean of grading scores of teacher professional experience subject 1,2,3.  Secondly, system teacher professional training management of the Faculty of Education cloud be measured by system of advisor and the seminar during teacher professional training periods. Thirdly, members of teacher professional training’s nature in the same school cloud be by measured helpfulness and unity.  Finally, school qualities of teacher professional training cloud be measured by the concerns of mentor teachers and the support of administrators.


             2) The structural equation model of factors affecting teacher professional training success corresponded the empirical data. (Chi-square = 56.74, P-value = 0.1521, RMSEA = 0.39, GFI = 0.93, AGFI = 0.89). The most factor affecting teacher professional training success was the attribute of teacher professional training students, 0.61. The second was system teacher professional training management of the Faculty of Education, 0.56.  The school qualities of teacher professional training and the members of teacher professional training’s nature in the same school were 0.13 and 0.33 respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ