ศักยภาพสินค้าแล ะบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการที่สามารถดึงดูดและเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ (Potential of Cultural, Sports and Recreation Tourism’s Products and Services that can Attract Relate to Potential of Cultural, Sports and Recreation Tourism’s Products and Services that can Attract Relate to Tourism in Buriram, Surin and Sisaket Province

Main Article Content

นลินทิพย์ พิมพ์กลัด (Nalinthip Pimklat)
ภรณี หลาวทอง (Poranee loatong)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการที่สามารถดึงดูดและเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ ประชากรคือกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและหรือสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือที่เข้าร่วมกลุ่มสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจำนวน 148 ราย ใช้วิธีการเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่มีความคาดหวังและหรือความต้องการเข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ จำนวนจังหวัดละ 30 ราย รวมทั้งหมด 90 ราย ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละ และการสนทนากลุ่มตามรายจังหวัดๆ ละ 2 กลุ่มหรือครั้ง ผลการวิจัยพบว่านิว ไอ-โมบายสเตเดียม/สนามช้างอินเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และตลาดการค้าชายแดนช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษ มีศักยภาพที่สามารถดึงดูดและเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษเป็นลำดับแรก และจากการประเมินศักยภาพพบว่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการที่สามารถดึงดูดและเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษนั้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างสามจังหวัดได้ในทั้งเชิงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชาได้ โดยควรความสำคัญในเรื่องคุณภาพของที่พัก อาหารและร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก และการประชาสัมพันธ์และช่องทางสื่อสารข้อมูลทางการท่องเที่ยว


 


               The objectives of this study were to study and to evaluate potential of cultural, sports and recreation tourism’s products and services that can attract and relate to tourism in Buriram, Surin and Sisaket Province. Population consisted of 148 entrepreneurs who participated in tourism industry and/or members of tourism entrepreneur network groups, or in Tourism Business Association. Ninety specific samples in total were selected with an expectation and/or a desire to participate in cultural tourism network in Buriram, Surin and Sisaket Province: 30 samples per each province. The data were analyzed with frequency and percentage and group discussions from each province: 2 groups or 2 times for each province.


             The results showed that I-Mobile Stadium and Chang International Circuit in Buriram Province, Chong Chom Thai-Cambodian Border Market in Surin Province and Chong Sangam Thai-Cambodian Border Market in Sisaket Province were the first places that had potential of attraction which related to the tourism in Buriram, Surin and Sisaket Province. In addition, according to the potential of cultural, sports and recreation tourism’s products and services that can attract and relate to tourism in Buriram, Surin and Sisaket Province, the three provinces can be connected in terms of time for organizing activities, distance between each tourist attraction and the connection to Cambodian. This potential should be paid attention to the quality of accommodation, food and souvenir shops, including public relations and distribution channels of tourism information.


 

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ