ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา (Expansion Factors of Demand on Private Tutoring)

Main Article Content

นิติบดี ศุขเจริญ (Nitibodee Sukjaroen)
บุษรา อวนศรี (Busara Uansri)
เรวดี อันนันนับ (Revadee Annannab)

Abstract

             งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการกวดวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนกวดวิชาขยายตัว โดยพิจารณาแยกเป็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม และด้านภาครัฐ ในส่วนที่เป็นอุปสงค์ และอุปทาน ตามลำดับ ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยด้านอุปสงค์ คือ ค่านิยมทั้งผู้ปกครองและผู้เรียน วัฒนธรรมทางการศึกษา  และการเตรียมตัวทางการศึกษา ส่วนปัจจัยด้านอุปทาน คือ กลไกการคัดเลือกเข้าเรียน และความสามารถในการสอนให้เข้าใจ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยที่แตกต่างจากต่างประเทศ ด้านอุปสงค์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง ประสบการณ์ผู้เรียน และลักษณะส่วนบุคคล ส่วนด้านอุปทาน คือ กลยุทธ์ทางการตลาดและชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา


 


                  This research is the research synthesis method from tutoring of international and domestic research. The objectives are the finding of private tutoring expansion factors. The study is consists of education, economic, social, and government that in part of supply and demand, respectively. The research found that factors influencing the expansion of the tutoring school both domestically and internationally. Supply factors are the values ​​of parents and learners, educational culture, and education preparing. Then, demand factors are the enrollment mechanism and the ability to teach. In case, the factors influencing the expansion of the tutoring school in Thailand differ from those in other countries. Supply factors are education level, career and income of parents, student experience, and personal characteristics. Besides, demand factors are marketing strategies and reputation of the tutorial school.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ