การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ (School Development-Strategic Planning for the Learning Center Applying the Concept of Philoso)

Main Article Content

วรนุช ปานคุ้ม (Worranuch PanKum)
ยงยุทธ ยะบุญธง (Yongyouth Yaboonthong)
ธารณ์ ทองงอก (Tharn Thongngok)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3) เพื่อจัดทำและตรวจสอบแผนกลยุทธ์การพัฒนา สถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ วิธีการดำเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษา สภาพ และปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 54 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 4 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปแบบอุปนัย 3) การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 16 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 5) การเสนอและรับรองแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ฉันทามติจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงโดยรวม มีการปฏิบัติ/เป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านบุคลากร

  2. แนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พบว่า ต้องอาศัยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความการจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ คือ มีแหล่งการเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีฐานการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก คือ มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น และหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอก

  3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 6 โครงการ

  4. ผลการตรวจสอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน

  5. ผลการรับรองแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบแบบฉันทามติและได้ลงลายมือชื่อรับรองแผนกลยุทธ์

       The objectives of this research were 1) to study problems for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province 2) to study the development of the school to become the Learning Center of Philosophy of Sufficiency Economy for the education 3) to develop and evaluate the development-strategies for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province. The research methodology consists of 5 procedures 1) Study problems of sufficient education center for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province. The samples are education administrators, teachers and education staffs and student leaders of Rajaprajanugroh 13 School for 54 persons. The tool is the questionnaire which analyzed by frequency, percentage, mean and S.D. 2) Study of the development of the school to become the Learning Center of Philosophy of Sufficiency Economy for the education. The samples are education administrators and teacher leaders of the schools which are the sufficient education center for 4 persons. The tool is the questionnaire which analyzed by Inductive Reasoning. 3) Develop the Strategic Planning for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province. The samples consist of 16 persons. The tool is the document analysis form and minutes of meeting which analyzed by Inductive Reasoning. 4) Evaluate the developed strategies for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province. The samples are supervisors who respond the sufficient education center project of Uttaradit Primary Educational Service Area Office 2 for 3 persons. The tool is Strategies evaluation form and analyzed by mean and S.D. 5) Presentation and Certification of School Development-Strategic Planning for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province. The samples are the committee of basic educational of Rajaprajanugroh 13 School for 9 persons. The Methodology is the Consensus oriented from the meeting and sign-off to certificate the Strategic Planning.


  1. The condition of the administration of Sufficient education center and practice is in moderate level. The part with the maximum mean is the relationship of the external organization. The most significant problem of the administration of Sufficient education center is Staff Section.

  2. For the Study of the development of the school to become the Learning Center of Philosophy of Sufficiency Economy for the education, the result shows that the cooperation of parties is required, Staffs which consist of administrators, teachers, students and the committee of basic educational. Also, the management of the physical environment that is the supported learning source for the learning activities and the learning base for the learning from practice. The last part is the relationship of the external organization that is the other schools, affiliated organizations or the external organizations.

  3. The development of the Strategic Planning for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajprajanugroh 13 School consists of 5 strategies and 6 projects.

  4. The evaluation of the developed strategies for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province is evaluated by the correction, appropriation, and possibility. The results are in the High Level for 3 sections.

  5. The result of the certification of School Development-Strategic Planning for the Learning Center Applying the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy at Rajaprajanugroh 13 School, Uttaradit Province 1 3approved by the committee of basic educational which is Consensus oriented and certificate by sign-off the Strategic Planning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ