โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ (Jewelry design project to soothe the soul)

Main Article Content

ธนิตา เทพหนู (Thanita Thepnoo)
ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (Pathamaphorn Praphitphongwanit)

Abstract

              โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจ มีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่เป็นตัวช่วยปลอบประโลมจิตใจจากความเครียด ความกังวล โดยเครื่องประดับจะช่วยทำให้รับรู้ถึงการหายใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ละความคิดจากเรื่องตึงเครียด ความกังวล ความวุ่นวายหมดไป พร้อมทั้งให้สัมผัสที่ผ่อนคลายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับพักผ่อน และนำสัมผัสที่ผ่อนคลายมาสู่เครื่องประดับที่สามารถ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อใดที่ข้าพเจ้าต้องการความผ่อนคลายจากเครื่องประดับก็เพียงนำมือมาลูบไล้สัมผัสเครื่องประดับ ข้าพเจ้าก็จะได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายจากเครื่องประดับ


               จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าความเครียด ความวิตกกังวล ส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงมีแนวความคิดในการรับมือกับความเครียด โดยการใช้เครื่องประดับเป็นสื่อกลางระหว่างความเครียดกับจิตใจ จึงได้แนวทางในการผ่อนคลาย ซึ่งการผ่อนคลายไม่ได้มีความหมายแค่การผ่อนคลายร่างกาย แต่ยังหมายถึงการทำจิตใจให้ผ่อนคลายอีกด้วย การปลดปล่อยความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจออกไปจนหมด คือการผ่อนคลายด้วยการทำสมาธิ สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อรับมือกับความเครียด โดยได้ทำการศึกษาสัมผัสของเครื่องประดับที่ช่วยทำให้รับรู้ถึงการหายใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นตัวช่วยในการทำสมาธิแบบหายใจ ซึ่งน้ำหนัก รูปทรงและตำแหน่งของเครื่องประดับจะทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์หาสัมผัสของเครื่องประดับที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงการผ่อนคลาย


               ผลการวิจัยพบว่าเมื่อใช้งานเครื่องประดับก่อนนอนในวันที่ตึงเครียด จิตใจวุ่นวาย เป็นเวลา 10 – 30 นาที เพื่อเป็นที่ตั้งมั่นในการหายใจ โดยการยกเครื่องประดับขึ้นลง ไม่ทำให้นึกถึงเรื่องต่างๆ ผลที่ได้คือ เครื่องประดับเป็นที่ตั้งของจิตทำให้จิตใจนิ่งไม่วอกแวก จิตใจสงบลง ไม่มีความคิดที่ก่อให้เกิดความเครียด น้ำหนักของเครื่องประดับที่วางบนหน้าอก ทำให้สัมผัสที่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในการหายใจขึ้นลง สามารถบังคับการขึ้นลงได้อย่างช้าๆ การวัดผลชีพจรก่อนและหลังใช้เครื่องประดับ ได้ผลของชีพจรที่ลดลงหลังจากการใช้เครื่องประดับเสมอ นั้นแสดงให้เห็นถึงการทำงานของเครื่องประดับที่สัมพันธ์กับร่างกายส่งผลให้เกิดสมาธิ  พร้อมทั้งเมื่อใดที่ข้าพเจ้านำมือมาลูบไล้สัมผัสเครื่องประดับ ข้าพเจ้าก็จะได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายจากเครื่องประดับ จึงทำให้โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อปลอบประโลมจิตใจเป็นเครื่องประดับที่มีบทบาทในการเยี่ยวยาปลอบประโลมจิตใจของข้าพเจ้า ดังนั้นเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตสังคมเมืองของข้าพเจ้า ซึ่งมีความงามอย่างลึกซึ้งจากผลที่ได้รับในการใช้เครื่องประดับ


 


             Jewelry design project to soothe the soul for creation of designing jewelry which can comfort and help people relieve stress and concern. The accessories will help us perceive our breath more clearly and concentrate on our breathing in and out, by which we can pull our mind out of stress, concern and frustration. In addition, the accessories will prepare us for relaxing sleep. They can also be used to wear in daily life. Whenever I want to feel relaxed, I will touch the accessories and I will receive the soothing power from them.


            Based on the study and analysis, it was found that stress and concern negatively affect physical and mental health. Therefore, I have thought of the method to manage those feelings. I came up with the idea of using jewelry as the medium between stress and mind, leading to both physical and mental relaxation. To release stress from our body and mind, meditation is the best method. That is the reason why meditation is applied for creating jewelry to deal with stress. I have studies the power of jewelry which can help us perceive our breath more clearly. They are the tools to heal us do breathing meditation in which our mind will focus on breathing in and out. Further, I have analyzed the touch of jewelry which affects perception of relaxation.


            The result suggests that when wearing the jewelry on stressful days for 10-30 minutes before bedtime and doing meditation by moving the jewelry upwards and downwards without thinking about anything, I felt calmer and stress-free. I could feel the weight of the jewelry put on my chest and feel the movement along with the breathing rhythm. When comparatively measuring the pulse before and after wearing the jewelry, the result was that the pulse was slower after wearing them. This shows that the function of jewelry was related to body, which contributes to meditation. In addition, whenever I touched the jewelry, I would feel relaxed. Therefore, soothing jewelry design project helps comfort my mind, and the jewelry is essential for my urban life as it not only gives the sense of beauty but also relieve my physical and mental stress.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ