กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (The competitive advantage strategy of Tao Hong Tai Ceramic Factory in Mueang District Ratchaburi Province)

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)
พนิดา ไชยา (Panida Chaiya)

Abstract

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ และ 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการและพนักงานโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก


               ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ชื่นชอบและมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ จึงเข้ามาสานต่อธุรกิจ และใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของครอบครัว โดยมีการจัดพื้นที่โรงงานให้มีความน่าสนใจ การลงทุนอาศัยเงินจากบรรพบุรุษที่ทำโรงงานมาก่อน เมื่อธุรกิจมีผลกำไรที่ดีจึงนำมาลงทุนต่อ การจัดการด้านบุคคล มีพนักงานที่มีความรู้ความเชียวชาญในงานฝีมือ รูปแบบสินค้าที่ให้บริการจะเป็นงานเซรามิค เช่น เซรามิคที่มีรูปทรงเป็นสัตว์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเน้นไปที่คนที่มีความสนใจและชื่นชอบในงานเซรามิค เป็นลูกค้าประจำ และลูกค้าสัญจร  2) การประกอบกิจการโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่จากการวิจัย พบว่า ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านคู่แข่ง 3) ผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางด้านการตลาด กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และกลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผลการศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเซรามิค หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป


 


               The objective of this research was to study 1) model and nature of Tao Hong Tai ceramic, 2) competitive environment in Tao Hong Tai ceramic, and 3) competitive strategy for success. This study was qualitative research. The sample of study was a owner and a employee of Tao Hong Tai Ceramic Factory in Mueang District, Ratchaburi Province. Data were collected through in-depth interview.


               The objective of this research was to study 1) entrepreneurs are people who love and knowledge of art. The visitors continued business and use that knowledge to benefit a family business. The factory area is interesting. Residential investment money from the factory ancestors before. When business is good, profits be reinvested. Management personnel Staff are knowledgeable and experts in the craft. Form product that serves as ceramic, ceramic, shaped like an animal. Target group focusing on people who have an interest and passion for ceramics. A regular customer and roaming customers the fine art of shopping 2) ceramics factory operations Tao Hong Tai from the study showed that the effects of the environment. Within such an environment, product manufacturing, to evaluate the external environment, such as competitors, technological, etc. 3) Operators of a strategy to create a competitive advantage. Including strategies to make a difference in the market. Strategy for rapid response and strategies aimed at a specific market segment. To satisfy customers' findings, conclusions and recommendations of this study can be used as a guide in the ceramic business. Or businesses that are close to each other.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ